Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ : "Συντήρηση κλιματιστικών μηχ-των Δημοτικών κτιρίων (2019)"

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε συντήρηση κλιματιστικών μηχ-των Δημοτικών κτιρίων (2019), (Κ.Α. 30.7336.01– εγκεκρ. πίστωση 22.995,80€ από Δ.Π. και προϋπολογισμού μελέτης 22.995,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να αποστείλουν σε κλειστό φάκελο την οικονομική προσφορά τους με υπογραφή και σφραγίδα τους, όπου θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης στην ιστοσελίδα του δήμου στο πρωτόκολλο του Δήμου Καλαμάτας, Αθηνών 99, 24134 Καλαμάτα, 1ος όροφος και ώρα 15:00, για την παροχή υπηρεσίας όπως αποτυπώνεται στην υπ’ αρ. 100/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η παροχή υπηρεσίας θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακα¬λού¬με, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

 

Η παροχή υπηρεσίας αφορά (CPV: 50730000-1): Συντήρηση κλιματιστικών μηχ-των Δημοτικών κτιρίων (2019) 
Γενικό Σύνολο: 22.995,80 € με ΦΠΑ

 Τη μελέτη μπορείτε να τη δείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες στον κ. Παναγιώτη Κάτσο, Αθηνών 99, γραφείο 2.16, τηλ.2721360881).

Η αναπληρώτρια Δ/ντρια

Τ.Υ. του Δήμου Καλαμάτας

 

 

Χριστίνα Λυκουργιά

Τοπογράφος Μηχανικός

iso9001 2015

govgr

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

  • dummy(+30) 27213 60700

  • dummy(+30) 27213 60760

  • dummy polites@kalamata.gr

Search