Περίληψη - Αποφάσεις 7ης/2018 (15-02-2018) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (044-057)

                        Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ
                                            ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (044-057)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
044/2018_ΟΕ1.  Έλεγχος οικονομικών στοιχείων μηνός Ιανουαρίου οικον. έτους 2018. 
045/2018_ΟΕ2.  Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.   
046/2018_ΟΕ3. Αποδέσμευση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.  
047/2018_ΟΕ4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
048/2018_ΟΕ5.Επί ενστάσεως κατά της υπ’ αριθμ. 5/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με το διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «Διανοίξεις και κατασκευές οδών».
049/2018_ΟΕ6.   Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Επισκευές σε κτίρια Δημοτικών Παιδικών Σταθμών που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια».
050/2018_ΟΕ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
7.Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων και παροχή φρέσκου γάλακτος έτους 2017 – 2018».
051/2018_ΟΕ8.Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας και Νομικών Προσώπων για το έτος 2018».
052/2018_ΟΕ9. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Δαπάνες απομάκρυνσης από το Κ.Δ.Α.Υ. του υπολείμματος των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας».
053/2018_ΟΕ10.  Κατάρτιση εκ νέου όρων διακήρυξης ανοικτής δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου «κτιρίου Αναγνωστόπουλου» επί της συμβολής των οδών Φαρών & Ασίνης του Δήμου Καλαμάτας.
054/2018_ΟΕ11.  Συγκρότηση επιτροπών.
055/2018_ΟΕ12.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 280/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αναφέρεται στον ορισμό συμβολαιογράφων για τη σύνταξη φύλλων υπολογισμού αντικειμενικών αξιών.
056/2018_ΟΕ13. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή λιθόστρωτου από την πλατεία του συνοικισμού Μαχαλά έως το Κοιμητήριο (Ι. Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου)», του κληροδοτήματος «ΚΩΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ».
057/2018_ΟΕ14. Διευθέτηση ελλείψεων – εκκρεμοτήτων επί του εκμισθωμένου ακινήτου του κληροδοτήματος «ΓΡΗΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ», επί της οδού Αγ. Γεωργίου.

Search