Η Οικονοµική Επιτροπή συνεδρίασε στις 25 Φεβρουαρίου 2015

Στη σημερινή, 10η/2015, συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καλαµάτας, πραγματοποιήθηκαν συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεµάτων:
1. Προέλεγχος Ταμιακού Απολογιστικού Πίνακα Δήμου Καλαμάτας οικον. έτους 2014. Εγκρίθηκε.
2. Αποδέσμευση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2015. Εγκρίθηκε.
3. Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2015. Εγκρίθηκε.
4. Διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2015. Εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων για ποσό 80.000 ευρώ σχετικά με την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Καλαμάτας για πιστοποίηση, 65.000 ευρώ για προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου κατά το 2015, καθώς και 175.000 ευρώ για την προγραμματική σύμβαση με την ΚΕ «Φάρις», όσον αφορά στην προσπάθεια να αναδειχθεί η Καλαμάτα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021.
5. Σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2015 στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες Δήμου Καλαμάτας. Εγκρίθηκε για ποσό 37.000 ευρώ συνολικά, εκ των οποίων 3.000 ευρώ για τη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας, 2.000 ευρώ για εκείνη της Βέργας και 1.000 ευρώ για κάθε Τοπική Κοινότητα.
6. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής δαπανών για τεχνικό έλεγχο οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας. Εγκρίθηκε για ποσό ύψους 5.000 ευρώ.
 
 
 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ ΑΠΟ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΕΩΣ ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟ
 
7. Επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Ανάπλαση δημοτικής οδού Τοπικής Κοινότητας Ασπροχώματος (από Εκκλησία Ταξιαρχών έως Νέα Είσοδο)». Η Επιτροπή ανέδειξε προσωρινό μειοδότη την εταιρεία Αφοί Παναγιωτόπουλοι, η οποία προσέφερε έκπτωση 53,06%, όσον αφορά σε έργο προϋπ. 50.500 ευρώ, με χρηματοδότηση από την προσέγγιση LEADER.
Πρόκειται για έναν τσιμεντοστρωμένο δρομίσκο μήκους περίπου 90 μέτρων, κυμαινόμενου πλάτους από 2 έως 5,5 μέτρα. Το οδόστρωμα είναι κακής ποιότητας και χρειάζεται σε όλο το μήκος του καθαίρεση. Η συνολική επιφάνεια παρέμβασης είναι περίπου 350 τετρ. μέτρα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δρομίσκος γειτνιάζει με τον Ιερό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, η ανάπλαση – επίστρωση της οδού θα γίνει κατά το δυνατόν με τα ίδια υλικά, που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του Ναού. Για τη διάστρωση του δαπέδου θα χρησιμοποιηθούν ακανόνιστες πέτρες προέλευσης Άρτας. Θα διατηρηθούν τα υφιστάμενα υψόμετρα, δεδομένου ότι η περιοχή είναι δομημένη και αυτό θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στις προσβάσεις των υφισταμένων οικιών, ενώ θα ληφθεί μέριμνα και για τη διαχείριση των ομβρίων.
 
asproxoma
 
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
 
8. Επί των πρακτικών της επιτροπής διεξαγωγής ανοιχτού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων του Δήμου έτους 2015». Η Οικονομική Επιτροπή ανέδειξε προσωρινό μειοδότη την ασφαλιστική εταιρεία Interlife, έναντι 27.684 ευρώ, επί προϋπολογισμού μελέτης 43.000 ευρώ.
 
oximata
 
9. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας πρόχειρου δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Κλαδέματα δενδροστοιχιών και άρσεις επικινδυνότητας μεγάλων δένδρων (2015)». Εγκρίθηκαν, όσον αφορά σε παροχή υπηρεσιών ύψους 59.989,56 ευρώ, για 12 μήνες, με χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ.
 
dentra
 
 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
10. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας πρόχειρου δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Δημιουργία αρδευτικού δικτύου στο Πάρκο Σιδηροδρόμων». Εγκρίθηκαν, σχετικά με υπηρεσίες 32.619,60 ευρώ, με χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ. Θα εγκατασταθεί αυτόματο αρδευτικό δίκτυο, το οποίο θα τροφοδοτείται από γεώτρηση του Πάρκου. Με την παρέμβαση αυτή θα αφαιρεθούν οι ορθοστάτες, που είναι επικίνδυνοι για το παιχνίδι των παιδιών και στη θέση τους θα τοποθετηθούν υπόγειοι εκτοξευτές, μη ορατοί όταν δεν διενεργείται άρδευση.
 
parko
 
11. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για το νέο Δημαρχείο». Εγκρίθηκαν σχετικά με προμήθεια προϋπολογισμού 40.478,07 ευρώ με το ΦΠΑ, η οποία αφορά στην πρόσκτηση εξοπλισμού για την υποστήριξη των δικτυακών και τηλεφωνικών υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις του νέου Δημαρχείου.
 
ndimarxeio
 
12. Κοστολόγηση υλικών ζημιών που προκλήθηκαν από τροχαίο ατύχημα. Εγκρίθηκε.
13. Διαδικασία «περί αποδόσεως μισθίου», εκμισθωμένου ακινήτου του Δήμου Καλαμάτας, λόγω καθυστέρησης καταβολής των μισθωμάτων. Εγκρίθηκε.
14. Διαδικασία «περί αποδόσεως μισθίου», εκμισθωμένου ακινήτου του κληροδοτήματος Λυκ. Σκιά, λόγω καθυστέρησης καταβολής των μισθωμάτων. Εγκρίθηκε.
15. Έγκριση ή μη άσκησης προσφυγής. Δε συζητήθηκε.
 
 
ΜΕΛΕΤΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΒΕΡΓΑΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΒΕΡΓΑΣ
 
16. Ανάδειξη αναδόχων για την εκπόνηση τοπογραφικής και συγκοινωνιακής μελέτης του έργου «Οδός Βέργας – Άνω Βέργας (παράκαμψη οικισμού Βέργας)» (εκτός ημερησίας διατάξεως). Οι οικισμοί αυτοί συνδέονται με χωμάτινη οδό, η οποία διέρχεται μέσα από τον οικισμό της Βέργας. Το εντός του οικισμού Βέργας τμήμα της οδού αυτής είναι πολύ στενό, ενώ η διεύρυνσή του είναι αδύνατη για δύο λόγους: 1) επειδή απαιτείται κατεδάφιση τμημάτων κατοικιών και 2) διότι η διεύρυνση του δρόμου στη θέση Πιθάρι, πλησίον του Ιερού Ναού, μπορεί να γίνει μόνο με μεγάλης κλίμακας επέμβαση, καθώς εκεί παρατηρείται αστάθεια του εδάφους. Προτείνεται νέα χάραξη, από τη θέση όπου ο χωματόδρομος στενεύει μέχρι τη στροφή πλησίον του κέντρου Arosa. Για το σκοπό αυτό πρέπει να εκπονηθούν τοπογραφική και συγκοινωνιακή μελέτη. Για την τοπογραφική μελέτη, ανάδοχος ανεδείχθη ο Παναγιώτης Μουντανέας έναντι 1.600 ευρώ πλέον ΦΠΑ και για τη συγκοινωνιακή η Μαρία Τοπάλη έναντι 4.400 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
 
Verg
 

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση