Χορήγηση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες και σε συλλόγους ή σωματεία που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπόυς

Αρμόδια υπηρεσία: Διεύθυνση Πρόνοιας, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Εποπτείας, Ελέγχων
Διεύθυνση: Αθηνών 99-Δημαρχείο-Κτίριο Β, γραφείο 29
Πληροφορίες: 27213 60631

(Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 1273/04-12-1986, ΦΕΚ 856/Β/86, ΚΥΑ, η οποία τροποποίησε την εγκύκλιο με αριθ. πρωτ. 7291/Εγκ. 454/25-05-1971)

1ο Στάδιο: Κατάθεση των κατωτέρω δικαιολογητικών:

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου.
 2. Σχεδιάγραμμα του κτιρίου στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το ίδρυμα ή η εκδήλωση παιδικής Προστασίας.
 3. Κατάσταση του προσωπικού, κατά κατηγορίες, ειδικότητες και αριθμό, που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.
 4. Προκείμενου για ιδιώτη επιχειρηματία θα υποβληθεί επί πλέον :
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου, δικαστικής χρήσης (αναζητείται από την Υπηρεσία).
 • Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημ/κών της κατοικία του, ότι δεν διώκεται.
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
 1. Προκειμένου περί νομικού προσώπου, πρέπει να υποβληθούν επί πλέον :
 •  Αντίγραφο καταστατικού.
 • Όλα τα παραπάνω  δικαιολογητικά (αριθ.4) για κάθε μέλος της διοικήσεως και της διοικήσεως του ιδρύματος ή εκδηλώσεως παιδικής προστασίας που τυχόν θα συσταθεί.
 1. Πιστοποιητικό εγγραφής του φορέα στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, σύμφωνα με την παρ.5 α, β του άρθρου 7 του Ν. 4455/2017 (ΦΕΚ 22/Α΄).

2ο Στάδιο: Γνωμοδότηση της Επιτροπής καταλληλότητας και έκδοση της άδειας ίδρυσης & λειτουργίας.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση