Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους καταλόγους για την επιλογή αναδόχων για το έτος 2020

Ο Δήμος Καλαμάτας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων για εγγραφή στους, για το έτος 2020, υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 & 6 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της Απευθείας ανάθεσης) μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου.

 

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης βρίσκεται εδώ

 

Search