Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας, προϋπολογισμού 74.399,97€ ευρώ με το Φ.Π.Α. για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.

Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Αθηνών 99 γραφείο 1.15, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, στις 09-09-2019. Η ώρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι 11.00 π.μ.. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

την μελέτη θα την δείτε εδώ

την περίληψη-διακήρυξη εδώ

ΤΕΥΔ εδώ

Έντυπο προσφοράς εδώ

 

Search