Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ : "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΑΡΙΟΣ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε συντήρηση αγροτικής οδοποιίας της Δ.Ε. Άριος (2019), (Κ.Α. 30.7333.12 – εγκεκρ. πίστωση 24.508,60€ από Δ.Π. και προϋπολογισμού μελέτης 24.508,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να αποστείλουν σε κλειστό φάκελο την οικονομική προσφορά τους με υπογραφή και σφραγίδα τους, όπου θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης στην ιστοσελίδα του δήμου στο πρωτόκολλο του Δήμου Καλαμάτας, Αθηνών 99, 24134 Καλαμάτα, 1ος όροφος και ώρα 15:00, για την παροχή υπηρεσίας όπως αποτυπώνεται στην υπ’ αρ. 60/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η παροχή υπηρεσίας θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακα¬λού¬με, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

 

Η παροχή υπηρεσίας αφορά (CPV:45233141-9):

Εργασίες 19.765,00
Φ.Π.Α. 24,00% 4.743,60
Γενικό Σύνολο : 24.508,60

Δείτε την υπ.αρ.60/2019 μελέτη εδώ

Περισσότερες πληροφορίες στον κ. Χαράλαμπο Μάλαμα, Αθηνών 99, γραφείο 2.16, τηλ.2721360877).

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση