Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

«Δαπάνες 8ης Παρουσίασης Αγροτικών και Τοπικών Προϊόντων «Άρτος-Οίνος-Έλαιον» (2019)»

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Δαπάνες 8ης Παρουσίασης Αγροτικών και Τοπικών Προϊόντων «Άρτος-Οίνος-Έλαιον» (2019)», προϋπολογισμού 9.920,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.kalamata.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος γραφείο 0.03 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Καλαμάτας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 09/07/2019 ημέρα Τρίτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 9:30 π.μ. και η ώρα λήξης 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Την περίληψη της διακήρυξης μπορείτε να τη δείτε εδώ, τη διακήρυξη εδώ, τη μελέτη εδώ και το ΤΕΥΔ εδώ.

 

 

 

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση