Τα νέα μας

Τα νέα του Δήμου Καλαμάτας

Ο ταμειακός απολογιστικός πίνακας έως Δεκέμβριο 2019

Από το Δήμο Καλαμάτας αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» με ΑΔΑ: 6Θ52ΩΕΕ-ΨΜΥ ο ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο 2019.

Search