Τα νέα μας

Τα νέα του Δήμου Καλαμάτας

Ψήφισμα για το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» και τα έργα με χρηματοδότηση από το ΠΔΕ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2019, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του ότι το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» αποτέλεσε ένα ολοκληρωμένο και ευέλικτο χρηματοδοτικό εργαλείο για την κάλυψη ζωτικών αναγκών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, απελευθερωμένο από κυβερνητικές χειραγωγήσεις και ότι με την κατάργησή του κινδυνεύουν να μην εκτελεστούν σημαντικά έργα του Δήμου Καλαμάτας (προπονητήριο, κεντρικός αγωγός μεταφοράς νερού από τις πηγές του Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα, βελτίωση αγροτικών δρόμων και άλλα έργα),
κατά πλειοψηφία,

ψ η φ ί ζ ε ι

Ζητά:
1. την ξεκάθαρη δέσμευση του Υπουργείου Εσωτερικών για την άμεση υλοποίηση όλων των έργων του Δήμου Καλαμάτας που έχουν ενταχθεί μέχρι τώρα στον «ΦΙΛΟΔΗΜΟ»
2. να εξασφαλιστούν, επί μονίμου βάσεως, οι απαιτούμενοι πόροι για την επιτέλεση των έργων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ

Search