Τα νέα μας

Τα νέα του Δήμου Καλαμάτας

Νόμιμες αποφάσεις (18 Νοεμβρίου 2013)

Νόμιμες κρίθηκαν από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 6 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και 2 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας, ως ακολούθως:

1. Η 474/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Συμπαράσταση στη Δυτική Γειτονιά Αγίας Τριάδας», για την υλοποίηση της δράσης: «Καθαρισμοί και συντηρήσεις περιοχής Αγίας Τριάδας στη Δυτική Γειτονιά»

2. Η 443/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων φωτοσυστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας σε στάσεις του Δήμου Καλαμάτας»

3. Η 438/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά σε παράταση παραχώρησης χρήσης αυτοκινήτου ιδιοκτησίας ΑΧΕΠΑ

4. Η 485/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με παραχώρηση χρήσης μιας αίθουσας του κοινοτικού καταστήματος στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Λαιΐκων

5. Η 482/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με παραχώρηση χρήσης προκατασκευασμένου οικίσκου του Ανατολικού Κέντρου στο Σύλλογο ΑΜΕΑ Ν. Μεσσηνίας

6. Η 481/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά σε παραχώρηση χρήσης οικίσκων Νο 31 και 32 του Ανατολικού Κέντρου στο Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας

7. Η 320/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ανάδειξης μειοδότη για το έργο «Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφάλειας οδών»

8. Η 312/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ανατέθηκε στο δικηγόρο Αθηνών Αθανάσιο Τσοπελάκο ο δικαστικός χειρισμός της από 25-07-2013 και με αρ. κατάθεσης 105772/3615/2013 κλήσης του ν. 4172/2013 κατά του Δήμου Καλαμάτας και του ΟΑΕΔ.

Search