Περίληψη - Αποφάσεις 34ης/2018 (22-08-2018) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (303-309)

Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ

                                            ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (303 - 309)
ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
303/2018_ΟΕ1.   Αποδοχή δωρεάς ενός απορριμματοφόρου οχήματος 16 τόνων από την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης και Αξιοποίησης (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.).
304/2018_ΟΕ2.   Έλεγχος οικονομικών στοιχείων 2ου τριμήνου οικον. έτους 2018. 
305/2018_ΟΕ3.   Έλεγχος οικονομικών στοιχείων μηνός Ιουλίου οικον. έτους 2018. 
306/2018_ΟΕ4.   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2018 – 2019».
307/2018_ΟΕ5.   Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Επισκευές σε σχολικά κτίρια που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια (2018)».
308/2018_ΟΕ6.   Επί των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού για τη «Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας, σχολ. έτους 2018 – 2019».
309/2018_ΟΕ7.   Έγκριση Απόφασης Δημάρχου περί άσκησης προσφυγής, ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 146766/30-7-2018 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Search