Περίληψη - Αποφάσεις 5ης/2018 (01-02-2018) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (035-039)

                                          Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ
                                                                ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (035-039)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
035/2018_ΟΕ1.   Αποδοχή δωρεάς συσσιτίου που προσφέρεται στο Δήμο Καλαμάτας από τη Χριστιανική Στέγη Καλαμάτας.
036/2018_ΟΕ2.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
037/2018_ΟΕ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
3.    Παράταση ισχύος της σύμβασης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων».
038/2018_ΟΕ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
4.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την υπηρεσία «Αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου έτους 2018 και αποστολή αλληλογραφίας μέσω ταχυμεταφορών (courier) έτους 2018».
039/2018_ΟΕ5. Έγκριση ή μη άσκησης προσφυγής κατά αποφάσεων του Κεντρικού Λιμενάρχη Καλαμάτας.

Search