Περίληψη - Αποφάσεις 6ης/2018 (07-02-2018) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (040-043)

                           Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ                       
                                                         ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (040-043)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
040/2018_ΟΕ1.    Αποδοχή δωρεάς συσσιτίου που προσφέρεται στο Δήμο Καλαμάτας από την Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας.
041/2018_ΟΕ2.  Αποδοχή δωρεάς διακοσίων πενήντα (250) πεύκων και μιας (1) αιωνόβιας ελιάς που προσφέρονται στο Δήμο Καλαμάτας από την κα Νίκου – Χειλά Ειρήνη.
042/2018_ΟΕ3.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
043/2018_ΟΕ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
4.   Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός νησίδας και κόμβων οδού Αρτέμιδος (βόρειο τμήμα)».

Search