Περίληψη - Αποφάσεις 8ης/2018 (22-02-2018) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (058-069)

                                 Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ
                                                     ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (058-069)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
058/2018_ΟΕ Νομική υποστήριξη αιρετού.
059/2018_ΟΕ Συνέχιση της διαδικασίας και έγκριση παράτασης ισχύος των προσφορών για το διαγωνισμό παροχής υπηρεσίας «Συντήρηση δημοτικού φωτισμού πλην Καλαμάτας 2017».
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
060/2018_ΟΕ1.  Αποδέσμευση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.  
061/2018_ΟΕ2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
062/2018_ΟΕ3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Καθαρισμοί κτιρίων – γραφείων».
063/2018_ΟΕ4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής δαπανών για Τεχνικό Έλεγχο Οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας.
064/2018_ΟΕ5.   Έκδοση εντάλματος προπληρωμής δαπανών μετακίνησης οχημάτων (καύσιμα, διόδια, κλπ) εκτός Νομού Μεσσηνίας.
065/2018_ΟΕ6.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας οχήματος μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) διάρκειας τριών ετών στο πλαίσιο του υποέργου 2: Χρήση οχήματος υποστήριξης των επισκέψεων της κινητής μονάδας της πράξης  με τίτλο «Συγκρότηση και λειτουργία κέντρου κοινότητας και κινητής μονάδας στο Δήμο Καλαμάτας με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας».
066/2018_ΟΕ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
7. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υπολογιστών, υπολογιστικών συστημάτων και λογισμικών για το Δήμο Καλαμάτας».
067/2018_ΟΕ8. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Έργα προσβασιμότητας Α.Μ.Ε.Α.».
068/2018_ΟΕ9.   Κοστολόγηση υλικών ζημιών που προκλήθηκαν από τροχαίο ατύχημα.
069/2018_ΟΕ10.  Έγκριση ή μη άσκησης ενδίκου βοηθήματος.

Search