Περίληψη - Αποφάσεις 11ης/2018 (06-03-2018) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (078-087)

                      Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ

                                                          Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ (078 - 087)
ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
078/2018_ΟΕ1.     Αποδέσμευση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
079/2018_ΟΕ2.    Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
080/2018_ΟΕ3.  Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την  «Συντήρηση παιδικών χαρών (2018)».
081/2018_ΟΕ4.   Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την  «Φυτοπροστασία αλσυλλίων και υπόλοιπων χώρων πρασίνου (2018)».
082/2018_ΟΕ5.   Επί ενστάσεως κατά της υπ’ αριθμ. 5/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με το διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «Διανοίξεις και κατασκευές οδών».
083/2018_ΟΕ6.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για «Δαπάνες απομάκρυνσης από το Κ.Δ.Α.Υ. του υπολείμματος των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας».
084/2018_ΟΕ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
7.   Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (αφορά προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ 2018)».
085/2018_ΟΕ8.   Νομική υποστήριξη αιρετών.
086/2018_ΟΕ9.  Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση κοινοχρήστων ακινήτου του κληροδοτήματος «ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΜΑΝΔΗΛΑΡΗ» και συναίνεση επί θεμάτων διαχείρισης της πολυκατοικίας.
087/2018_ΟΕ10.   Τροποποίηση προϋπολογισμών των κληροδοτημάτων του Δήμου Καλαμάτας.

Search