Περίληψη - Αποφάσεις 12ης/2018 (14-03-2018) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (088-101)

                              Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ
                                                 Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ  (088  - 101)
ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
088/2018_ΟΕ Σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2018 Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Καλαμάτας.
089/2018_ΟΕ Ορισμός δικαστικού επιμελητή.
090/2018_ΟΕ Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά των υπ΄αριθμ. 235/2017 και 262/2017 αποφάσεων του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας.
091/2018_ΟΕ Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού πλην Καλαμάτας 2017».
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
092/2018_ΟΕ1.  Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 624/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας – Επιβολή Φ.Π.Α. στα τέλη ταφής και εκταφής και κατάργηση του φόρου κατασκευής τάφων.
093/2018_ΟΕ2.  Έλεγχος οικονομικών στοιχείων μηνός Φεβρουαρίου οικον. έτους 2018. 
094/2018_ΟΕ3.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
095/2018_ΟΕ4.  Έγκριση κατάστασης απόρων Δημοτών για την ενίσχυσή τους με διατακτικές προμήθειας  αναγκαίων για την διατροφή τους ειδών (κρέας).
096/2018_ΟΕ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
5.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή ανοικτού Θεάτρου Καλαμάτας».
097/2018_ΟΕ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
6. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης σχολικού συγκροτήματος 2ου Γυμνασίου – Λυκείου, 3ου Γυμνασίου, 5ου Λυκείου & 18ου Δημοτικού Σχολείου».
098/2018_ΟΕ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
7.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Επισκευές σε κτίρια Δημοτικών Παιδικών Σταθμών που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια».
099/2018_ΟΕ8.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για «Δαπάνες απομάκρυνσης από το Κ.Δ.Α.Υ. του υπολείμματος των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας».
100/2018_ΟΕ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
9.  Έγκριση Απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης εργασιών διαμόρφωσης χώρου στην Μαραθόλακα στα πλαίσια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
101/2018_ΟΕ10.Εξώδικος συμβιβασμός για αποζημίωση από το Δήμο Καλαμάτας ιδιοκτησίας στο Ο.Τ. 1166, που συμμετείχε στην υπ’ αριθμ. 1/93 Πράξη Εφαρμογής.

Search