Περίληψη - Αποφάσεις 14ης/2018 (28-03-2018) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (116-121)

                         Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ
                                           Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ  (116 - 121)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
116/2018_ΟΕ1. Αποδέσμευση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
117/2018_ΟΕ2.Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
118/2018_ΟΕ3.Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων έτους 2018».
119/2018_ΟΕ4.Ανάθεση εργασιών διαχείρισης συσσωρευμένων ανεπεξέργαστων απορριμμάτων.
120/2018_ΟΕ5. Έγκριση ή μη άσκησης προσφυγής ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006.
121/2018_ΟΕ6. Ανάθεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης.

Search