Περίληψη - Αποφάσεις 21ης/2019 (05-06-2019) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (158-175)

 Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ   (158 - 175)


ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
    ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
158/2019_ΟΕ ΕΗΔ1 Διόρθωση των υπ’ αριθμ. 39/2019 και 113/2019 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικών με τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Αλλαγή πλαστικού τάπητα στο γήπεδο ¨Παναγιώτης Μπαχράμης¨ στο ανατολικό κέντρο του Δήμου Καλαμάτας», ως προς τον ΦΠΑ.
159/2019_ΟΕ ΕΗΔ2 Συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. 474/2018, 41/2019 και 49/2019 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, ως προς την αρμοδιότητα της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων.
160/2019_ΟΕ ΕΗΔ3 Επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Καθαρισμοί κτιρίων – γραφείων» του Δήμου Καλαμάτας.
    ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
161/2019_ΟΕ 1.   Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2019.
162/2019_ΟΕ 2.  Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο  Παρακαταθηκών & Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής  Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και από πόρους του Τ. Π. & Δανείων, για την εκτέλεση έργων.
163/2019_ΟΕ 3. Έγκριση συνομολόγησης δανείου από το Ταμείο  Παρακαταθηκών & Δανείων με αποκλειστικό σκοπό την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Καλαμάτας.
164/2019_ΟΕ 4. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρηση παιδικών χαρών (2019)».
165/2019_ΟΕ 5. Επί του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ».
166/2019_ΟΕ 6.  Επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας το σχολικό έτος 2019 – 2020».

167/2019_ΟΕ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ

7. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση τοπικής οδού Άνω – Κάτω Βέργας, τμήμα έργου διάνοιξης οδού στη Δημοτική Κοινότητα Βέργας (άνω τμήμα)».
168/2019_ΟΕ 8. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 147/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση των υπ’ αριθμ. 1 & 2 πρακτικών της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια διακοσίων (200) μεταλλικών κάδων χωρητικότητας 1100 λίτρων με πλαστικό καπάκι».
169/2019_ΟΕ 9. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 122/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για τροποποιήσεις – επεκτάσεις δικτύου δημοτικού φωτισμού μέσω ΔΕΔΔΗΕ.
170/2019_ΟΕ 10. Απόδοση παγίας προκαταβολής Δημοτικών - Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Καλαμάτας.
171/2019_ΟΕ 11. Κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού περί καταβολής αποζημίωσης λόγω πτώσης αυτοκινήτου σε λακκούβα.
172/2019_ΟΕ 12. Συνέχιση της χορηγίας υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019 κληροδοτήματος «ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΚΙΑ».
173/2019_ΟΕ 13. Χορήγηση νέων υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019 κληροδοτήματος «ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΚΙΑ».
174/2019_ΟΕ 14. Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ».
175/2019_ΟΕ 15. Επιλογή διαδικασίας σύνταξης πρότασης αξιοποίησης με πόρους τρίτων και έγκριση πρόσκλησης για την υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης εκμετάλλευσης των ακινήτων του κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ», από κάθε ενδιαφερόμενο.
- 16. Επί αιτήματος της μισθώτριας ισογείου καταστήματος ιδιοκτησίας κληροδοτήματος «ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ».

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση