Περίληψη - Αποφάσεις 21ης/2019 (05-06-2019) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (158-175)

 Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ   (158 - 175)


ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
    ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
158/2019_ΟΕ ΕΗΔ1 Διόρθωση των υπ’ αριθμ. 39/2019 και 113/2019 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικών με τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Αλλαγή πλαστικού τάπητα στο γήπεδο ¨Παναγιώτης Μπαχράμης¨ στο ανατολικό κέντρο του Δήμου Καλαμάτας», ως προς τον ΦΠΑ.
159/2019_ΟΕ ΕΗΔ2 Συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. 474/2018, 41/2019 και 49/2019 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, ως προς την αρμοδιότητα της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων.
160/2019_ΟΕ ΕΗΔ3 Επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Καθαρισμοί κτιρίων – γραφείων» του Δήμου Καλαμάτας.
    ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
161/2019_ΟΕ 1.   Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2019.
162/2019_ΟΕ 2.  Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο  Παρακαταθηκών & Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής  Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και από πόρους του Τ. Π. & Δανείων, για την εκτέλεση έργων.
163/2019_ΟΕ 3. Έγκριση συνομολόγησης δανείου από το Ταμείο  Παρακαταθηκών & Δανείων με αποκλειστικό σκοπό την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Καλαμάτας.
164/2019_ΟΕ 4. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρηση παιδικών χαρών (2019)».
165/2019_ΟΕ 5. Επί του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ».
166/2019_ΟΕ 6.  Επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας το σχολικό έτος 2019 – 2020».

167/2019_ΟΕ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ

7. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση τοπικής οδού Άνω – Κάτω Βέργας, τμήμα έργου διάνοιξης οδού στη Δημοτική Κοινότητα Βέργας (άνω τμήμα)».
168/2019_ΟΕ 8. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 147/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση των υπ’ αριθμ. 1 & 2 πρακτικών της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια διακοσίων (200) μεταλλικών κάδων χωρητικότητας 1100 λίτρων με πλαστικό καπάκι».
169/2019_ΟΕ 9. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 122/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για τροποποιήσεις – επεκτάσεις δικτύου δημοτικού φωτισμού μέσω ΔΕΔΔΗΕ.
170/2019_ΟΕ 10. Απόδοση παγίας προκαταβολής Δημοτικών - Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Καλαμάτας.
171/2019_ΟΕ 11. Κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού περί καταβολής αποζημίωσης λόγω πτώσης αυτοκινήτου σε λακκούβα.
172/2019_ΟΕ 12. Συνέχιση της χορηγίας υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019 κληροδοτήματος «ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΚΙΑ».
173/2019_ΟΕ 13. Χορήγηση νέων υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019 κληροδοτήματος «ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΚΙΑ».
174/2019_ΟΕ 14. Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ».
175/2019_ΟΕ 15. Επιλογή διαδικασίας σύνταξης πρότασης αξιοποίησης με πόρους τρίτων και έγκριση πρόσκλησης για την υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης εκμετάλλευσης των ακινήτων του κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ», από κάθε ενδιαφερόμενο.
- 16. Επί αιτήματος της μισθώτριας ισογείου καταστήματος ιδιοκτησίας κληροδοτήματος «ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ».

Search