Περίληψη - Αποφάσεις 18ης/2018 (23-04-2018) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (143-148)

                                    Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ

Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ  (143 - 148)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
143/2018_ΟΕ1. Αποδέσμευση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
144/2018_ΟΕ2.Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.  
145/2018_ΟΕ3.Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
146/2018_ΟΕ4.Επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου για τις ανάγκες σε υλικά των συνεργείων του Δήμου (2018)».
147/2018_ΟΕ5. Ανάκληση της αριθμ. 73/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
148/2018_ΟΕ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
6. Ανάκληση της αριθμ. 119/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, έγκριση της αριθ. 5/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων και αναγκαιότητα απ’ ευθείας ανάθεσης των εργασιών: «Εργασίες διαχείρισης ανεπεξέργαστων απορριμμάτων στο χώρο της Μαραθόλακας».

 

Search