Περίληψη - Αποφάσεις 19ης/2018 (02-05-2018) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (149-165)

                           Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ
                                             Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ  (149 - 165)
ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
149/2018_ΟΕ Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου στην περιοχή της Ι. Μ. Δημιόβης».
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
150/2018_ΟΕ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
1. Διενέργεια κλήρωσης ανάδειξης αναδόχων για τα είδη λιπαντικών που κατατέθηκαν ισότιμες προσφορές.
151/2018_ΟΕ2. Αποδέσμευση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
152/2018_ΟΕ3.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
153/2018_ΟΕ4. Έγκριση κατάστασης απόρων δημοτών για τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος.
154/2018_ΟΕ5. Επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας «Φυτοπροστασία αλσυλλίων και υπολοίπων χώρων πρασίνου (2018)».
155/2018_ΟΕ6.  Επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την  «Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων και μεταλλικών κατασκευών».
156/2018_ΟΕ7. Επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την  «Προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα (2018)».
157/2018_ΟΕ8.  Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εκτυπώσεων για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, για το έτος 2018».
158/2018_ΟΕ9.  Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος και υλικών οδοστρωσίας (2018) για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας».
159/2018_ΟΕ10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου, χρωμάτων κλπ. 2018».
160/2018_ΟΕ11. Έγκριση μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και δημοτικού οδικού δικτύου (2018)».
161/2018_ΟΕ12.  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 563/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης διενέργειας πλειοδοτικού δημόσιου διαγωνισμού για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων (ελαιοπεριβόλων) Δήμου Καλαμάτας.
162/2018_ΟΕ13.  Κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας ανοικτής δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση με σκοπό την πλήρη επισκευή – ανακαίνιση και αξιοποίηση του δημοτικού ακινήτου «ΑΧΙΛΕΙΟΝ».
163/2018_ΟΕ14.   Απόδοση παγίας προκαταβολής Δημοτικών - Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Καλαμάτας.
164/2018_ΟΕ15. Έγκριση άσκησης αίτησης – ένδικου βοηθήματος για τη διόρθωση ανακριβούς κτηματολογικής εγγραφής.
165/2018_ΟΕ16.  Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής κατά τη δίκη σε σχέση με την υπόθεση Energa – Hellas Power.

Search