Περίληψη - Αποφάσεις 20ης/2018 (10-05-2018) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (166-171)

                            Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ
                                               Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ  (166 - 171)
ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
166/2018_ΟΕ Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.  
167/2018_ΟΕ Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση έργων.
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
168/2018_ΟΕ1.Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
169/2018_ΟΕ2.Κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας».
170/2018_ΟΕ3.Κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Σημειακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (κόμβοι, επαναπρογραμματισμός φωτεινών σηματοδοτών κλπ.)».
171/2018_ΟΕ4.Απόδοση παγίας προκαταβολής Δήμου Καλαμάτας.

Search