Περίληψη - Αποφάσεις 21ης/2018 (16-05-2018) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (172-181)

                        Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ
                                                      Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ  (172 - 181)
ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
172/2018_ΟΕ1.  Έλεγχος οικονομικών στοιχείων μηνός Απριλίου οικον. έτους 2018. 
173/2018_ΟΕ2.  Έλεγχος οικονομικών στοιχείων 1ου τριμήνου οικον. έτους 2018.
174/2018_ΟΕ3.  Αποδέσμευση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
175/2018_ΟΕ4.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
176/2018_ΟΕ5.  Επί του  πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση διαφόρων στοιχείων στους κοινόχρηστους χώρους».
177/2018_ΟΕ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
6.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Διανοίξεις και κατασκευές οδών».
178/2018_ΟΕ7.  Έγκριση ανάθεσης σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης θέσεων στάθμευσης στο ακίνητο επί ακινήτου στην περιοχή του γηπέδου της Δ.Εν.Θουρίας του Δήμου Καλαμάτας.
179/2018_ΟΕ8.  Αποδοχή παραιτήσεων ορισμένων συμβολαιογράφων από τη σύνταξη μέρους των φύλλων υπολογισμού των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων του Δήμου Καλαμάτας και καθορισμός της διαδικασίας αντικατάστασής τους.
180/2018_ΟΕ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
9.  Έγκριση Αποφάσεων Δημάρχου περί ανάθεσης της «Προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος & χαλύβδινου δομικού πλέγματος για τις ανάγκες του χώρου προσωρινής διαχείρισης απορριμμάτων στην περιοχή Μαραθόλακα» στα πλαίσια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
181/2018_ΟΕ10. Απόδοση παγίας προκαταβολής Δημοτικών - Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Καλαμάτας.

Search