Περίληψη - Αποφάσεις 22ης/2018 (23-05-2018) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (182-190)

                     Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ
                                      Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ  (182 - 190)
ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
182/2018_ΟΕ1.   Αποδέσμευση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
183/2018_ΟΕ2.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
184/2018_ΟΕ3.   Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων (2018)».
185/2018_ΟΕ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
4.  Επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων έτους 2018».
186/2018_ΟΕ5.   Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για το έργο «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Καλαμάτας».
187/2018_ΟΕ6.   Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση αυτοκινήτων και μηχανημάτων 2018».
188/2018_ΟΕ7.   Συνέχιση υποτροφιών και χορήγηση νέων, για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018, από το κληροδότημα «ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΚΙΑ».
189/2018_ΟΕ8.   Έγκριση Απόφασης Δημάρχου για άσκηση ένδικου βοηθήματος.
190/2018_ΟΕ9.   Άσκηση ή μη ένδικου βοηθήματος – ένδικου μέσου.

Search