Περίληψη - Αποφάσεις 25ης/2018 (14-06-2018) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (219-231)

                     Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ
                                       Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ  (219 - 235)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
219/2018_ΟΕ1.   Αποδέσμευση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
220/2018_ΟΕ2.   Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.  
221/2018_ΟΕ3.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
222/2018_ΟΕ4.   Έγκριση παραλαβής αντικειμένου της σύμβασης της μελέτης «Μελέτη πράξης εφαρμογής περιοχής Ασπροχώματος Δήμου Καλαμάτας».
223/2018_ΟΕ5.   Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Καλαμάτας».
224/2018_ΟΕ6.   Επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την  «Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου, χρωμάτων κλπ. (2018)».
225/2018_ΟΕ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
7.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την  «Προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου για τις ανάγκες σε υλικά των συνεργείων του Δήμου (2018)».
226/2018_ΟΕ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
8.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την  «Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων και μεταλλικών κατασκευών».
227/2018_ΟΕ9.   Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων (2018)».
228/2018_ΟΕ10.Απόδοση παγίας προκαταβολής Δημοτικών - Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Καλαμάτας.
229/2018_ΟΕ11.Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 216/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης ή μη άσκησης αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης.
230/2018_ΟΕ12.Νομική υποστήριξη αιρετού και υπαλλήλου.
231/2018_ΟΕ13.Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού του Τομέα Περιουσίας του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων αναφορικά με τη διαχείριση των κληροδοτημάτων (ΚΑΔ) του Δήμου και τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών αυτών.

Search