Περίληψη - Αποφάσεις 26ης/2018 (20-06-2018) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (232-243)

                           Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ
                                           Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ  (232 - 243)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
232/2018_ΟΕ Έγκριση κατάστασης άπορης οικογένειας για τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος λόγω καταστροφής της οικίας της από πυρκαγιά.
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
233/2018_ΟΕ1.  Αποδοχή δωρεάς παλαιών μηχανημάτων εργοστασίου παραγωγής κεραμικών, τούβλων και κεραμιδιών.
234/2018_ΟΕ2.  Έλεγχος οικονομικών στοιχείων μηνός Μαΐου οικον. έτους 2018. 
235/2018_ΟΕ3.  Αποδέσμευση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
236/2018_ΟΕ4.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
237/2018_ΟΕ5.  Προμήθεια αναλωσίμων (μελάνια Η/Υ).
238/2018_ΟΕ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
6.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την  παροχή υπηρεσίας «Φυτοπροστασία αλσυλλίων και υπολοίπων χώρων πρασίνου (2018)».
239/2018_ΟΕ7.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την  παροχή υπηρεσίας «Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και δημοτικού οδικού δικτύου 2018».
240/2018_ΟΕ8.  Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 415/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την επανάληψη του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου επιβατηγού αυτοκινήτου και ενός μεταχειρισμένου κλειστού ημιφορτηγού (τύπου minivan)».
241/2018_ΟΕ9.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου επιβατηγού αυτοκινήτου και ενός μεταχειρισμένου κλειστού ημιφορτηγού (τύπου minivan)».
242/2018_ΟΕ10.Έγκριση ή μη άσκησης ένδικου μέσου.
243/2018_ΟΕ11.Ανάθεση επιδόσεων σε δικαστικό επιμελητή.

Search