Περίληψη - Αποφάσεις 28ης/2018 (04-07-2018) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (254-264)

                            Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ
                                         ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  (254-264)
ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
254/2018_ΟΕ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
 Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων (2018)».
255/2018_ΟΕ Επί των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια εκτυπώσεων, για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, για το έτος 2018».
256/2018_ΟΕ Έγκριση Απόφασης Δημάρχου περί άσκησης κύριας παρέμβασης.
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
257/2018_ΟΕ1.   Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.  
258/2018_ΟΕ2.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
259/2018_ΟΕ3.   Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για «Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού μέσω ΔΕΗ».
260/2018_ΟΕ4.   Κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Σίτιση των  μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας, σχολικού έτους 2018-2019». 
261/2018_ΟΕ5.   Επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την  «Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος και υλικών οδοστρωσίας (2018)».
262/2018_ΟΕ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
6.    Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση διαφόρων στοιχείων στους κοινόχρηστους χώρους».
263/2018_ΟΕ7.   Έγκριση ή μη άσκησης ενδίκων μέσων.
  ΘΕΜΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
264/2018_ΟΕ Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια βρεφικού εξοπλισμού για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας».

Search