Περίληψη - Αποφάσεις 30ης/2018 (18-07-2018) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (271-281)

                                 Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ

                                                   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  (271-281)
ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
271/2018_ΟΕ Αλλαγή ποσού της υπ΄ αριθμ. 12/2018 μελέτης για την προμήθεια βρεφικού εξοπλισμού για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας 2018.
272/2018_ΟΕ Παράταση ισχύος των προσφορών για το διαγωνισμό «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού».
273/2018_ΟΕ Έγκριση ή μη άσκησης προσφυγής.
274/2018_ΟΕ Έγκριση ή μη άσκησης έφεσης.
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
275/2018_ΟΕ1.  Αποδέσμευση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.  
276/2018_ΟΕ2.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
277/2018_ΟΕ3.  Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για «Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού μέσω ΔΕΗ».
278/2018_ΟΕ4.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Καλαμάτας».
279/2018_ΟΕ5.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Κλαδέματα δενδροστοιχιών και άρσεις επικινδυνότητας μεγάλων δένδρων (2018)».
280/2018_ΟΕ6.  Κοστολόγηση υλικών ζημιών που προκλήθηκαν από τροχαίο ατύχημα.
281/2018_ΟΕ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
7.  Έγκριση Αποφάσεων Δημάρχου περί ανάθεσης της «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος & χαλύβδινου δομικού πλέγματος για τις ανάγκες του χώρου προσωρινής διαχείρισης απορριμμάτων στην περιοχή Μαραθόλακα» στα πλαίσια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Search