Ο Προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα 2018

Δημοσιεύεται το προσχέδιο Προϋπολογισμού 2018 του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών σε συνεργασία με τις λοιπές Υπηρεσίες του Δήμου, σε εφαρμογή της ΚΥΑ Οικ. 25595/26-7-2017 (ΦΕΚ 2658, 28-7-2017, τ. Β΄). Το προσχέδιο του Προϋπολογισμού διαβιβάζεται προς την Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Καλαμάτας για γνωμοδότηση (συνεδρίαση στις 24/8 και ελλείψει απαρτίας στις 25/8) και προς την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας (συνεδρίαση στις 28/8) για έγκριση εισήγησης. Ακολούθως, θα εισαχθεί προς ψήφιση στην Οικονομική Επιτροπή (συνεδρίαση στις 29/8) και το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας. Πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα αποσταλεί προς έγκριση στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Μπορείτε εδώ να δείτε το προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2018 του Δήμου Καλαμάτας.

Επίσης, το Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας για το 2018 διαβιβάζεται για γνωμοδότηση στην Επιτροπή Διαβούλευσης (συνεδρίαση στις 24/8 και ελλείψει απαρτίας στις 25/8) και θα ακολουθήσει η εισαγωγή του στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας (συνεδρίαση στις 28/8) για έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Στη συνέχεια, το Δημοτικό Συμβούλιο θα κληθεί να το ψηφίσει.
Μπορείτε να δείτε εδώ (τεχνικό πρόγραμμα, ανακεφαλαίωση, πηγές χρηματοδότησης, έλεγχος)  το Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας έτους 2018.

Search