Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Χορήγηση Επιδόματος Χανσενικών

Πληροφορίες: 27213-44360

Προϋποθέσεις:


Δικαίωμα υπαγωγής στο πρόγραμμα θεμελιώνουν:

 1. Οι χανσενικοί ασθενείς που περιθάλπονται ως εσωτερικοί στο θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων Αττικής (Θ.Χ.Π.Α.).
 2. Οι χανσενικοί ασθενείς που νοσηλεύονται κατ' οίκον και απέχουν λόγω της νόσου από την εργασία τους.
 3. Οι αποθεραπευθέντες από τη νόσο του Χάνσεν, που εξήλθαν ή που εξέρχονται με εξιτήριο από το Χ.Π.Α.Θ. ή από το πρώην Δημόσιο Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων Αθηνών (ΔΝΛΝΑ) ή το πρώην Κέντρο Κοινωνικής Αποκατάστασης Χανσενικών (Κ.Κ.Α.Χ.), ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής τους σε αυτά, ή παραμένουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον.
 4. Τα εξαρτημένα μέλη της οικογένειας του χανσενικού ασθενή (σύζυγος, γονείς, άγαμες αδελφές, ανήλικα αδέλφια ή εκείνα που δεν μπορούν να εργασθούν εξαιτίας αναπηρίας ή νόσου και συντηρούνται οικονομικά από αυτόν) και για όσο διάστημα αυτός νοσηλεύεται στο Θ.Χ.Π.Α.
 5. Τα ανήλικα παιδιά του χανσενικού ασθενή.

 

Δικαιούμενα της εισοδηματικής ενίσχυσης άτομα

 

Η εισοδηματική ενίσχυση της απόφασης αυτής χορηγείται:

 1. Στους Έλληνες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Απουσία στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μικρότερο των 6 μηνών δεν αποτελεί λόγο διακοπής της οικονομικής ενίσχυσης.
 2. Στους παλιννοστούντες ομογενείς και επαναπατριζόμενους.
 3. Στους Κύπριους υπηκόους ελληνικής καταγωγής που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.
 4. Στους υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (ΦΕΚ 246 τ. Α΄), εφόσον κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.

 

Δικαιολογητικά:

 

Για την έκδοση της αναγνωριστικής απόφασης καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης πρέπει να προσκομισθούν στη Διεύθυνση Πρόνοιας του τόπου κατοικίας ή νοσηλείας του ενδιαφερόμενου, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Για τις τρεις πρώτες κατηγορίες:

  1. Αίτηση του δικαιούχου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του.
  2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
  3. Βεβαίωση νοσηλείας ή εξιτήριο κατά περίπτωση ή επικυρωμένο αντίγραφο αυτών από το Θ.Χ.Π.Α. ή Δ.Ν.Λ.Ν.Α. ή K.K.A.X..
  4. Σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία λόγω της ασθενείας ή λόγω αναπηρίας, ιατρική γνωμάτευση του Θ.Χ.Π.Α. ή του Νοσοκομείου Λοιμωδών Νόσων Αθηνών του Κ.Κ.Α.Χ., στην οποία να αναγράφεται ότι λόγω της ασθένειας ή λόγω αναπηρίας δεν δύναται να εργασθεί.
  5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του δικαιούχου ή Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου αντιπροσώπου του ότι υποχρεούνται να ενημερώσουν αμέσως την Υπηρεσία για οποιαδήποτε μεταβολή επέλθει σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις ένταξής τους στο πρόγραμμα.

Για την τέταρτη και πέμπτη κατηγορία:

  1. Αίτηση του δικαιούχου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του.
  2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας. Για τα ανήλικα τέκνα, θα προσκομίζεται πιστοποιητικό γέννησης.
  3. Βεβαίωση νοσηλείας (για τα εξαρτημένα μέλη) ή εξιτήριο (για τα ανήλικα τέκνα) κατά περίπτωση, ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτών, του χανσενικού από το Θ.Χ.Π.Α. ή Δ.Ν.Λ.Ν.Α. ή Κ.Κ.Α.Χ..
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ο βαθμός συγγένειας με τον χανσενικό.
  5. Για την τέταρτη κατηγορία: εκκαθαριστικό της εφορίας και ασφαλιστικό βιβλιάριο από τα οποία να προκύπτει η εξάρτηση από τον χανσενικό ασθενή (ότι δεν εργάζονται ή δεν έχουν ατομικό εισόδημα).
  6. Σε περίπτωση ανάπηρου αδελφού, ανίκανου για εργασία, γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του τόπου κατοικίας του, όπου θα εμφαίνεται ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και η ανικανότητά του προς εργασία.
  7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του δικαιούχου ή Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου αντιπροσώπου του ότι υποχρεούνται να ενημερώσουν αμέσως την Υπηρεσία για οποιαδήποτε μεταβολή επέλθει σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις ένταξής τους στο πρόγραμμα.

Για τις κατηγορίες β, γ, και δ, της παραγράφου «Δικαιούμενα της εισοδηματικής ενίσχυσης άτομα», τα δικαιολογητικά θα προσαρμόζονται ανάλογα, έτσι ώστε να προκύπτουν τα απαιτούμενα στοιχεία, η δε παλιννόστηση ομογενών και ο επαναπατρισμός θα αποδεικνύεται από τα καθοριζόμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι Διευθύνσεις ή τα Τμήματα Πρόνοιας έχουν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή, να ζητούν συμπληρωματικά δικαιολογητικά, κατά την κρίση τους, σε περίπτωση ασάφειας ή αμφιβολίας, υποχρεούνται δε σε τήρηση διακριτικότητας λόγω της ιδιαιτερότητας των περιπτώσεων.

Το Θ.Χ.Π.Α. υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρόνοιας (τόπου νοσηλείας και μόνιμης κατοικίας) για τις ημερομηνίες εισαγωγής και εξόδου των χανσενικών ασθενών.

 

Διαδικασία

 

Βήμα 1: Υποβολή αίτησης, χρέωση της αίτησης στο αρμόδιο τμήμα, έλεγχος των δικαιολογητικών.
Βήμα 2: Το αίτημα εγκρίνεται ή απορρίπτεται δικαιολογημένα εντός μιας εβδομάδας από την συγκέντρωση του συνόλου των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Το επίδομα καταβάλλεται κάθε δεύτερο μήνα.

iso

govgr

wifi4eu

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

 • dummy(+30) 27213 60700

 • dummy(+30) 27213 60760

 • dummy polites@kalamata.gr

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech