Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Οικονομική ενίσχυση ατόμων με σπαστική εγκεφαλοπάθεια ή σπαστική παράλυση

(Θεσμικό πλαίσιο: Υ.Α. αριθμ. Γ4α/Φ224/οικ.1434/1984 (ΦΕΚ 441/Β΄))

Πληροφορίες
τηλ: 27213-61858

Προϋποθέσεις-Δικαιούχοι:

 

 1. Άτομα με εγκεφαλική παράλυση (σπαστικά κλπ.) ηλικίας 0 - 18 ετών είτε είναι ασφαλισμένα είτε είναι ανασφάλιστα, εκτός εάν λαμβάνουν οικονομικό βοήθημα ως τετραπληγικά, παραπληγικά, βάσει των διατάξεων των νόμων 1140/1981 και 1284/1982 από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ή από τις Δ/νσεις και τα Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγιεινής βάσει της 115750/3006/1981 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Γ4/Φ.29/1931/1982 όμοια.
 2. Οι Έλληνες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα (απουσία στο εξωτερικό για οποιοδήποτε λόγο που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες δεν αποτελεί λόγο διακοπής της οικονομικής ενίσχυσης).
 3. Οι περιθαλπόμενοι ως εξωτερικοί σε ιδρύματα ή νοσοκομεία, ανεξάρτητα εάν το Δημόσιο ή ο Ασφαλιστικός Οργανισμός καταβάλλουν τροφεία-νοσήλια.
 4. Τα άτομα που φοιτούν σε μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 5. Τα άτομα που περιθάλπονται ως εσωτερικά σε ιδρύματα (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κλπ. που λειτουργούν κατόπιν αδείας), εφόσον τη δαπάνη περίθαλψής τους έχει αναλάβει η οικογένειά τους. Εάν τη δαπάνη καταβάλλει το Κράτος ή ο Ασφαλιστικός Οργανισμός ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. κλπ. επιχορηγούμενο από το Κράτος, τότε ουδεμία οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται.
 6. Τα άτομα που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, κλινικές κλπ. για χρονικό διάστημα μικρότερο από δύο μήνες το χρόνο. Σε περίπτωση που η νοσηλεία τους παρατείνεται περισσότερο από δύο (2) μήνες το χρόνο, τότε η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται μόνο στην περίπτωση που οι δαπάνες νοσηλείας καλύπτονται από την οικογένειά τους.
 7. Οι επαναπατριζόμενοι ομογενείς, έστω και εάν έχουν στερηθεί την Ελληνική Ιθαγένεια.
 8. Οι Κύπριοι υπήκοοι ελληνικής καταγωγής, εφόσον κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.
 9. Οι υπήκοοι των κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρούμενη με το Ν.Δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246/Α΄) Ευρωπαϊκή Σύμβαση, εφόσον κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.
 10. Τα άτομα των οποίων οι γονείς έχουν κριθεί ως ανίκανοι κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 4051/1961 και του Β.Δ. 669/1961.
 11. Οι δικαιούχοι του επιδόματος των διατάξεων του Π.Δ. 1153/1972 «περί προστασίας πολυμελών οικογενειών δια παροχής οικογενειακών επιδομάτων» (ΦΕΚ 76/Α΄).

Σημείωση: Δεν δικαιούνται της οικονομικής ενίσχυσης όσοι εισπράττουν, είτε οι ίδιοι είτε τα μέλη της οικογένειάς τους, από οποιοδήποτε φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, προνοιακό βοήθημα ή σύνταξη ή προσαύξηση μισθού, λόγω εγκεφαλικής παράλυσης ίση ή μεγαλύτερη από την καθοριζόμενη με την ως άνω Υ.Α.. Στην περίπτωση είσπραξης μικρότερου βοηθήματος/σύνταξης, καταβάλλεται σε αυτούς η διαφορά.

 

Δικαιολογητικά:

 

  1. Αίτηση του πατέρα ή της μητέρας ή του κηδεμόνα του σπαστικού κλπ., με την οποία ζητείται η χορήγηση της συγκεκριμένης οικονομικής ενίσχυσης.
  2. Βεβαίωση της οικείας Δημοτικής Αρχής, στην οποία βεβαιώνεται η ηλικία του αναπήρου, η σύνθεση της οικογένειας στην οποία ζει, η συγγενική σχέση της οικογένειας προς το ανάπηρο άτομο, καθώς και η μόνιμη διαμονή του προς επιδότηση ατόμου. Σε περίπτωση που ο Δήμος αδυνατεί να βεβαιώσει τα στοιχεία, τότε τα στοιχεία αυτά λαμβάνονται από την έκθεση του Κοινωνικού Λειτουργού.
  3. Γνωμάτευση της Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α), στην οποία βεβαιώνεται ότι το άτομο αυτό πάσχει από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικό κλπ.). Κατά της απόφασης της Π.Υ.Ε. τόσο ο ενδιαφερόμενος όσο και η αρμόδια Υπηρεσία μπορούν να ασκήσουν προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική.
  4. Υπεύθυνη Δήλωση του ίδιου του δικαιούχου ή
  5. Υπεύθυνη Δήλωση του πατέρα ή της μητέρας ή του κηδεμόνα του αναπήρου
   στην οποία να δηλώνονται τα εξής:
    1. Η μόνιμη κατοικία, η σύνθεση και το μηνιαίο εισόδημα της οικογένειας στην οποία διαβιώνει το ανάπηρο άτομο.
    2. Ότι η παρεχομένη οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του ανάπηρου ατόμου.
    3. Ότι το ανάπηρο άτομο ή η οικογένειά του δεν εισπράττει άμεσα ή έμμεσα σύνταξη ή άλλη οικονομική ενίσχυση από οποιαδήποτε πηγή της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για την ίδια αιτία (εγκεφαλική παράλυση). Σε περίπτωση που εισπράττεται για την ίδια αιτία με οποιαδήποτε μορφή κάποιο οικονομικό βοήθημα (είτε ως επίδομα είτε ως προσαύξηση μισθού ή σύνταξης), τότε δηλώνεται το ποσό αυτό με κάθε λεπτομέρεια.
    4. Ότι ο δηλών αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει αμέσως την αρμόδια Υπηρεσία, σε περίπτωση περίθαλψης του αναπήρου σε ίδρυμα (προνοιακό) ή νοσοκομείο, αλλαγής του τόπου κατοικίας του, θανάτου ή λήψη οικονομικής ενίσχυσης ή σύνταξης κλπ..

 

Διαδικασία


Βήμα 1: Υποβολή αίτησης, χρέωση της αίτησης στο αρμόδιο τμήμα, έλεγχος των δικαιολογητικών.
Βήμα 2: Το αίτημα εγκρίνεται ή απορρίπτεται δικαιολογημένα εντός μιας εβδομάδας από την συγκέντρωση του συνόλου των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Το επίδομα καταβάλλεται κάθε δεύτερο μήνα.

iso

govgr

wifi4eu

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

 • dummy(+30) 27213 60700

 • dummy(+30) 27213 60760

 • dummy polites@kalamata.gr

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech