Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για το έτος 2022

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην δαπάνη με τίτλο «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για το έτος 2022 (Αναλωσίμων Η/Υ και μελανιών για τους εκτυπωτές και τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα)», συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 14.055,15 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Κατόπιν τούτου καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να αποστείλουν την προσφορά τους, με υπογραφή και σφραγίδα, στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέχρι και 20/04/2022 ώρα 15:00 μ.μ.
Η προμήθεια θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος εξωτερικά θα πρέπει να φέρει την σφραγίδα του προσφέροντα και να αναγράφει τον όρο «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και τον πλήρη τίτλο της προσφερόμενης υπηρεσίας, τα παρακάτω :
1.Ποινικό μητρώο ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία θα δηλώνουν ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 εις βάρος των εξής προσώπων:
α) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16.
β) Στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρίας), ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 εις βάρος των εξής προσώπων:
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
2. Φορολογική ενημερότητα
3. Ασφαλιστική ενημερότητα
4.Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (καταστατικό, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης και γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ), για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία .
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)
6. Τεχνική προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με τα παρακάτω:
Έλαβα γνώση της υπ΄αριθμ. 01/2022 μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης και αποδέχομαι ανεπιφύλαχτα τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται σε αυτή.
Επίσης τα μελάνια θα είναι ΓΝΗΣΙΑ και όχι ανακατασκευασμένα ή αναγομωμένα
7. Οικονομική προσφορά
Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016. Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).Η φορολογική και η ασφαλιστική ενημερότητα γίνονται αποδεκτές εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους. Το πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του και το γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του.

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορείτε να τη δείτε εδώ, τη μελέτη εδώ και το έντυπο προσφοράς εδώ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iso

govgr

wifi4eu

Contact

99 Athinon str, Kalamata ZIP 24 134

  • dummy(+30) 27213 60700

  • dummy(+30) 27213 60760

  • dummy polites@kalamata.gr

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech