Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Περίληψη - Απoφάσεις 04ης/2018 (15-02-2018) Συνεδριάση Δημοτικού Συμβουλίου (059 - 099)

                                     Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ
                                                Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ (059 - 099)
ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ. ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
059/2018_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
 Διόρθωση των υπ’ αριθμ. 582/2017 και 31/2018 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στη σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων σε εφαρμογή δικαστικής απόφασης.
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
060/2018_ΔΣ1.   Επί ενστάσεων κατά της 763/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας σχετικά με την Επικαιροποίηση της Πολεοδομικής Μελέτης Παραλίας Βέργας.
061/2018_ΔΣ16.Έγκριση όρων χρησιδανείων για την παραχώρηση χώρων  εντός του Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτας σε Συλλόγους - Φορείς.  
Προτάσσεται της σειράς του
062/2018_ΔΣ2.   Επικύρωση Πρακτικού 2/2018 Επιτροπής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων του Δήμου Καλαμάτας για τα ακίνητα που συμμετέχουν στην 1/2016 Μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής.
063/2018_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
3.   Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμων Νομού Μεσσηνίας  για την καταπολέμηση των κουνουπιών.
064/2018_ΔΣ4.   Έγκριση λειτουργίας χώρου διαχείρισης κλαδευμάτων και νέου Δημοτικού Φυτωρίου.
065/2018_ΔΣ5.   Έγκριση της συνολικής μελέτης του έργου «Επισκευή κτιρίου πρώην Κινηματογράφου Ηλέκτρας για επανάχρησή του ως Πολιτιστικού Πολυχώρου (κινηματογράφος, πινακοθήκη κλπ)», δαπάνης Π=1.372.680,00 € (με ΦΠΑ) και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του ανωτέρω έργου στο Ε.Π. ¨Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία¨ στον άξονα προτεραιότητας 03 ¨Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας¨ και με ειδικό τίτλο ¨Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας¨.
066/2018_ΔΣ6.   Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική έρευνα & μελέτη για το έργο ¨Επέκταση δημοτικού σχολείου & νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Άριος¨».
067/2018_ΔΣ7.   Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Καθαίρεση ανενεργών τάφων στα κοιμητήρια  του Δήμου Καλαμάτας». 
068/2018_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
8.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Δήμου Καλαμάτας».
069/2018_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
9.   Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 305/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας όσον αφορά την εφαρμογή του μέτρου της ελεγχόμενης στάθμευσης στο βόρειο πάρκινγκ της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας.  
070/2018_ΔΣ10.Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης σε υπό ίδρυση μικτό πρατήριο υγρών καυσίμων καθώς και χορήγηση άδειας απότμησης και υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου έμπροσθεν του ακινήτου επί της οδού Αρτέμιδος.
071/2018_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
11.Παραχώρηση ειδικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ.  
072/2018_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
12.Έγκριση παράτασης υλοποίησης του Σχεδίου ¨Στέγαση & Επανένταξη στην Καλαμάτα: Πολυδύναμο σχέδιο δράσεων κοινωνικής παρέμβασης για τους αστέγους¨ ΚΩΔ. ΣΧΕΔΙΟΥ: Λ-7, του Προγράμματος ¨ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ¨ και σύναψης σύμβασης ενεχυρίασης κατάθεσης  για έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης για τη συνέχιση του εν λόγω Σχεδίου.
073/2018_ΔΣ13.Μετάβαση  αποστολής  στη  Νίσυρο για τα 70χρονα της απελευθέρωσής της. 
074/2018_ΔΣ14.Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου «ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ» επί των οδών Αριστομένους, Πολυβίου και Καπετάν Κρόμπα.
075/2018_ΔΣ15.Τροποποίηση των από 30/3/3016 και 22/5/2017 υπογραφέντων ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης με την εταιρεία ¨ΓΑΙΑΟΣΕ  Α.Ε.¨.
 16.Προτάχθηκε της σειράς του και συζητήθηκε μετά το υπ’ αριθμ. 1 θέμα της ημερήσιας διάταξης
076/2018_ΔΣ17.Ενεργοποίηση της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (internetbanking) του Δήμου Καλαμάτας.
077/2018_ΔΣ18.Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής (καλής εκτέλεσης) για την «Παροχή συγκοινωνιακού έργου (2017)».
078/2018_ΔΣ19.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  της παρεχόμενης υπηρεσίας σχετικά με την μετακόμιση – ανακατανομή Τμημάτων αντίστοιχων Διευθύνσεων (Παιδείας, Πολεοδομίας, Μισθοδοσίας κ.λ.π.) στο Β΄ κτίριο του νέου Δημαρχείου.
079/2018_ΔΣ20.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  της παρεχόμενης υπηρεσίας σχετικά με τις εργασίες βιβλιοδέτησης εγγράφων βιβλίων.
080/2018_ΔΣ21.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  της παρεχόμενης υπηρεσίας «Αποστολή αλληλογραφίας μέσω ταχυμεταφορών (courier)». 
081/2018_ΔΣ22.Ετήσια συνδρομή σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα (πρόσβαση μέσω διαδικτύου).
082/2018_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
23.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης,  οικον. έτους 2018, Δήμου Καλαμάτας.
083/2018_ΔΣ24.Καθορισμός κωδικών του δημοτικού προϋπολογισμού, οικον. έτους 2018, δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και άνοιγμα λογαριασμών για τη διαχείριση αυτών.
084/2018_ΔΣ25.Έγκριση διενέργειας τουριστικής προβολής του Δήμου Καλαμάτας μέσω καταχώρησης και διάθεσης πίστωσης.
085/2018_ΔΣ26.Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την υπηρεσία καθαρισμού κτιρίων του Δήμου Καλαμάτας έτους 2018.
086/2018_ΔΣ27.Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
087/2018_ΔΣ28.Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους.  
088/2018_ΔΣ29.Συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας  στη διοργάνωση του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Ρητορείας και Δράματος με θέμα «Μαρτυρία και μάρτυρες από την αρχαιότητα έως και τους βυζαντινούς χρόνους».
089/2018_ΔΣ30.Συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στη διοργάνωση του 4ου Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς. 
090/2018_ΔΣ31.Αγορά αντιτύπων του βιβλίου «Εγκυκλοπαίδεια Ελαιοκομίας: Το ελαιόλαδο»  του κ. Ζαμπούνη Βασιλείου. 
091/2018_ΔΣ32.Οικονομική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων.
092/2018_ΔΣ33.Διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού, οικον. έτους 2018, σε εκτέλεση αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  έτους 2017 που δεν κατέστη δυνατόν να υλοποιηθούν στον αυτό χρόνο.
093/2018_ΔΣ34.Αλλαγή σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας.
094/2018_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
095/2018_ΔΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
35.Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στο Δήμο Καλαμάτας.
096/2018_ΔΣ36.Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ωρομίσθιας απασχόλησης στο πρόγραμμα «ΚΔΑΠ»  της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2017-2018.
097/2018_ΔΣ37.Κατάρτιση των όρων προκήρυξης  για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για ΚΔΑΠ.
098/2018_ΔΣ38.Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών – προμηθειών.
099/2018_ΔΣ39.Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.

iso

govgr

wifi4eu

Contact

99 Athinon str, Kalamata ZIP 24 134

  • dummy(+30) 27213 60700

  • dummy(+30) 27213 60760

  • dummy polites@kalamata.gr

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech