ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ : "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ)"

στις .

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ


Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην αντικατάσταση εξαεριστήρων και ηλεκτρικών πινάκων στο γήπεδο Τέντας Δήμου Καλαμάτας (Προμήθεια και τοποθέτηση), (Κ.Α. 30.7135.01– εγκεκρ. πίστωση 24.304,00 € από Δ.Π. και προϋπολογισμού μελέτης 24.304,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να αποστείλουν σε κλειστό φάκελο την οικονομική προσφορά τους με υπογραφή και σφραγίδα τους, όπου θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», έως και την Τετάρτη 14-03-2018 στο πρωτόκολλο του Δήμου Καλαμάτας, Αθηνών 99, 24134 Καλαμάτα, 1ος όροφος και ώρα 15:00, για την προμήθεια όπως αποτυπώνεται στην υπ' αρ. 133/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η προμήθεια θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακα¬λού¬με, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
ε. Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας μελέτης (τεχνική έκθεση, τεχνική περιγραφή - τεχνικές προδιαγραφές, τιμολόγιο μελέτης) και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Στην ίδια δήλωση θα αναγράφεται σαφώς ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας στον Δήμο Καλαμάτας. Επίσης θα δηλώνει τον χρόνο ισχύος της προσφοράς.

Στ. Ο φάκελος «Τεχνική Πρόσφορα», θα περιέχει όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφερομένων ειδών. Επίσης, θα περιέχει prospectus και τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας κατασκευής, στην Ελληνική γλώσσα (τα εργοστασιακά μπορούν να είναι και στην Αγγλική γλώσσα). Θα περιγράφεται λεπτομερώς η συμφωνία ή μη των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές της προκήρυξης. Θα δίνονται τα απαραίτητα πιστοποιητικά.
Επίσης, με έγγραφη δήλωση του προσφέροντος θα δηλώνεται η επιχειρηματική μονάδα (εργοστάσιο) στο οποίο θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο είδος.
Ο ανάδοχος θα υποβάλλει έγγραφη δήλωση για τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) καθώς και τεκμηρίωση για τις υπηρεσίες που θα παρέχει στο διάστημα αυτό για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες που παρουσιάζονται για service και επισκευές. Επιπλέον θα αναφέρει το προτεινόμενο διάστημα αποκατάστασης βλάβης μετά από έγγραφη ειδοποίηση από την Αναθέτουσα Αρχή καθώς και τον τρόπο που θα αντιμετωπίζονται τα θέματα συντήρησης και επισκευής σε αυτό το διάστημα και την οργάνωση της εταιρείας στην παροχή τεχνικής υποστήριξης και service. Τα ως άνω στοιχεία αποτελούν την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και την τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή (after sales service) και πρέπει να δοθούν αναλυτικά. Θα υποβάλλει επίσης:
• Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παράδοσης των ζητουμένων ειδών ετοίμων καθ΄ όλα προς λειτουργία η οποία δεν θα ξεπερνά το χρονικό διάστημα των 2 μηνών.
• Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του διαγωνιζόμενου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται.

Περισσότερες πληροφορίες στον κ. Θεοφύλακτο Κουφοσωτήρη, Αθηνών 99, γραφείο 2.15, τηλ.27213-60876).

Η μελέτη ισχύει ως έχει σύμφωνα με την αρχική ανακοίνωση

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr