Κατασκευή λιθόστρωτου από την πλατεία του συνοικισμού Μαχαλά έως το Κοιμητήριο (Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου)

στις .

Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή λιθόστρωτου από την πλατεία του συνοικισμού Μαχαλά έως το Κοιμητήριο (Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου)»
 
Το Κληροδότημα Κωνσταντίνου Αναστασόπουλου προγραμματίζει να προβεί στην ανάθεση της εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή λιθόστρωτου από την πλατεία του συνοικισμού Μαχαλά έως το Κοιμητήριο (Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου) », σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 4, άρθρου 45 Ν.4182/2013.
Στοιχεία έργου: -Μελέτη αρ. 43/2017 Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας,
-Προϋπολογισμός μελέτης: 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,
-Κ.Α. δαπάνης: 00.6433.01, 
-Εγκεκριμένη πίστωση ποσού 15.000,00€ από Ι.Π. προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Κωνσταντίνου   Αναστασόπουλου,
-Η αριθμ. 127/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  Καλαμάτας με την οποία έγινε μεταξύ άλλων η έγκριση και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης Κ.Α.:00.6433.01ποσού 15.000,00€,
-Η αριθμ. 411/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας με την οποία έγινε η αποδοχή εκτέλεσης του σχετικού έργου, η έγκριση της υπ’ αριθμ. 43/2017 μελέτης καθώς και ο καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου. 
 
Με βάσει τα ανωτέρω, καλούμε τους εν δυνάμει ενδιαφερομένους να αποστείλουν την οικονομική προσφορά τους, μέσα σε κλειστό, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο φάκελο γράφοντας εξωτερικά με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία επωνυμίας τους καθώς και το λεκτικό «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το έργο όπως αποτυπώνεται στην υπ’ αρ. 43/2017 μελέτη της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας για το Κληροδότημα Κωνσταντίνου Αναστασόπουλου και με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών στις 22-10-2017». 
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Καλαμάτας, Αθηνών 99, 24134 Καλαμάτα, 1ος όροφος από τις 13-10-2017 έως τις 22-10-2017 (διάστημα 10 ημερών), ώρα 14:00. 
 
Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής προσφορών, αυτές θα ανοιχθούν από την Οικονομική Επιτροπή, η οποία αποτελεί την  Διοικούσα – Διαχειριστική  Επιτροπή  των κληροδοτημάτων του Δήμου Καλαμάτας στα οποία δεν έχουν οριστεί από τον διαθέτη τους διοικητικά και διαχειριστικά συμβούλια, στην επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίασή της μετά την λήξη της ημερομηνίας  υποβολής των σχετικών προσφορών. 
To έργο θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013.
 
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακα¬λού¬με όπως συνυποβάλλετε με την προσφορά σας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α.Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
β.Φορολογική ενημερότητα,
γ.Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016),
δ.Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης στην περίπτωση νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
 
Στην διαδικασία επιλογής αναδόχου μπορούν να συμμετέχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις ή Κοινοπραξίες Φυσικών ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου της ημεδαπής, που αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα και έχουν σχετική εμπειρία. 
Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα με Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ή ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ καθώς και κατασκευαστές εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις παραπάνω κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ή ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.  
 
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί επί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας πριν από την ορισμένη ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών.  
 
Αντίγραφο της μελέτης υπάρχει στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας (www.kalamata.gr) για κάθε ενδιαφερόμενο. Η παραλαβή του αντιγράφου της μελέτης θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους με δικές τους δαπάνες και δική τους ευθύνη.
 
Πληροφορίες για το έργο παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο γραφείο του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας και Κοιμητηρίων της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας από την προϊσταμένη του Τμήματος κα Μπουρίκα Σοφία (τηλ. 2721 3 60739, e-mail: s.mpourika@kalamata.gr)  και από τον κ. Γεωργακόπουλο Ανδρέα (τηλ.2721 3 60840, e-mail: a.georgakopoulos@kalamata.gr). 
 
Τη μελέτη μπορείτε να τη δείτε εδώ.
 
Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr