Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

Περίληψη διακήρυξης παροχής υπηρεσιών "Συντήρηση παιδικών χαρών"

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διενεργεί, σύμφωνα με την υπ. αρ. 479/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρόχειρο ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» με προϋπολογισμό με τον Φ.Π.Α.: 49.995,44. Ο διαγωνισμός γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010,  του Ν. 3463/06, του Π.Δ. 28/80, την Υπ. Απ. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), του Π.Δ. 18/00, του Ν. 2286/95,  το Π.Δ. 346/98, το Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3801/2009, το Ν. 4281/2014 καθώς και το Π.Δ. 60/07 όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία της δημοπράτησης.

Η παροχή υπηρεσιών αφορά στην διενέργεια όλων των απαραίτητων εργασιών για τη συντήρηση των παιδικών χαρών του Δήμου μας από εξειδικευμένα συνεργεία. Οι χώροι που συντηρηθούν βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Καλαμάτας (σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες) και οι εργασίες που απαιτούνται αναγράφονται στα τεύχη δημοπράτησης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 30η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξεως παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, Παπατσώνη 4 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής που αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Τμήματος  Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, οδός Παπατσώνη 4, τηλ. 2721360845.

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr