Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

Διενέργεια κληρώσεων για τις επιτροπές διαγωνισμών της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών

στις .

Έχοντας υπ’ όψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011

2. Την υπ’ αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ21508/4-11-2011 Απόφαση Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. 2540/07-11-2011 τεύχος Β΄)

3. Την υπ΄ αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ21526/4-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών (τακτικών και αναπληρωματικών)  για την συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας, αξιολόγησης διαγωνισμών ή απ' ευθείας αναθέσεων προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46  παρ 1,2,3,4,5 της Υ.Α. 11389/93  για τη σύσταση τριμελών επιτροπών σε ετήσια βάση από υπηρεσιακά μέλη αναλόγου ειδικότητας για διαγωνισμούς προμηθειών εγγραμμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2015 της Δνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών.

5. Την ανάγκη ανάδειξης μελών (τακτικών και αναπληρωματικών)  για την συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46  παρ 1,2,3,4,5 της Υ.Α. 11389/93  για τη σύσταση τριμελών επιτροπών σε ετήσια βάση από υπηρεσιακά μέλη αναλόγου ειδικότητας για διαγωνισμούς προμηθειών εγγραμμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2015 της Δνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών.

6.Την ανάγκη ανάδειξης μελών (τακτικών και αναπληρωματικών)  για την συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμώνπαροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 28/80 και του άρθρου 72 Ν.3852/2010 (η διενέργεια διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή, η οποία όμως δύναται να συγκροτήσει επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες)  για τη σύσταση τριμελούς  επιτροπής σε ετήσια βάση από υπηρεσιακά μέλη αναλόγου ειδικότητας για διαγωνισμούς παροχής υπηρεσιών.

7. Την ανάγκη ανάδειξης μελών (τακτικών και αναπληρωματικών)  για την συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής των παροχών  υπηρεσιών  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/1980  για τη σύσταση τριμελούς επιτροπής σε ετήσια βάση από δύο υπαλλήλους και ένα Δημοτικό Σύμβουλο ο οποίος θα οριστεί με απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου.

 

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας :

Tην 17η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση τριμελών επιτροπών διενέργειας, αξιολόγησης διαγωνισμών και παραλαβής προμηθειών ή απ' ευθείας αναθέσεων προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ 1,2,3,4,5 της Υ.Α. 11389/93  σε ετήσια βάση από υπηρεσιακά μέλη αναλόγου ειδικότητας για διαγωνισμούς προμηθειών εγγραμμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2015 της Δνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών.

Ο πρώτος κλήρος τακτικών και αναπληρωματικών μελών θα είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τακτικής και Αναπληρωματικής αντίστοιχα

Tην 17η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:15 π.μ θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 28/1980 σε ετήσια βάση.

Ο πρώτος κλήρος τακτικών και αναπληρωματικών μελών θα είναι ο Πρόεδρος της Τακτικής Επιτροπής και της Αναπληρωματικής αντίστοιχα

Tην 17η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 π.μ θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Παραλαβής παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/1980 σε ετήσια βάση.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών (Παπατσώνη 4 – 24100 Καλαμάτα), στον πίνακα ανακοινώσεων του Κεντρικού Δημαρχείου (Αριστομένους 28 – 24100 Καλαμάτα) και να αναρτηθεί στο ενδοδίκτυο του Δήμου Καλαμάτας.

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr