Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μετακινήσεις με λεωφορεία

στις .

Παρακαλούμε, για τις ετήσιες ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης και των Τομέων της Επιχείρησης μας, να μας αποστείλετε αναλυτικά τις οικονομικές προσφορές σας για Μετακινήσεις Συνεργατών με λεωφορείο:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μον. Μετρ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Τιμή Μονάδας χωρίς Φ.Π.Α

Συνολική. Αξία

1

Μετακίνηση από ΑΘΗΝΑ (Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος) προς ΚΑΛΑΜΑΤΑ ή από ΚΑΛΑΜΑΤΑ προς ΑΘΗΝΑ (Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος)

με λεωφορείο 50 θέσεων

Διαδρομή

3

   

2

Μετακίνηση από ΑΘΗΝΑ (Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος) προς ΚΑΛΑΜΑΤΑ ή από ΚΑΛΑΜΑΤΑ προς ΑΘΗΝΑ (Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος)

με λεωφορείο 20 θέσεων

Διαδρομή

4

   

3

Μετακίνηση εντός

Νομού Μεσσηνίας

Με λεωφορείο 50 θέσεων

Διαδρομή

1

   

4

Μετακίνηση εντός

Νομού Μεσσηνίας

Με λεωφορείο 20 θέσεων

Διαδρομή

1

   

5

Μετακίνηση εντός Καλαμάτας Με λεωφορείο 50 θέσεων

Διαδρομή

1

   

6

Μετακίνηση εντός Καλαμάτας Με λεωφορείο 20 θέσεων

Διαδρομή

1

   
       

ΣΥΝΟΛΟ

 
       

Φ.Π.Α. 24%

 
       

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 


ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

ταχυδρομικά ή προσωπικά

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

από 04/03/2019 έως 08/03/2019 από τις 8 π.μ. έως τις 3 μ.μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

  Σ                                         στα γραφεία της ΦΑΡΙΣ, Αθηνών 99 κτίριο Β Νέου Δημαρχείου

Καλαμάτα - τ.κ.24134

τηλ.27213 60611, φαξ 27213 60614

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:  

σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο, αναγράφοντας για ποιο διαγωνισμό πρόκειται

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

                                           08/03/2019 και ώρα 3:00 μ.μ.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:  

η χαμηλότερη συνολικά τιμή

ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

12/03/2019 και ώρα 12:00 π.μ.

στα γραφεία της ΦΑΡΙΣ, Αθηνών 99 κτίριο Β Νέου Δημαρχείου

Καλαμάτα - τ.κ.24134

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 που να αναγράφει ότι :

Σε περίπτωση που αναδειχθώ ανάδοχος θα προσκομίσω πριν την υπογραφή τη σχετικής σύμβασης τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. (Η υποχρέωση αφορά i) στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων τον ιδιοκτήτη, ii) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, iii) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), (άρθρο 73, § 1 και άρθρο 80 § 2 περ.α', του Ν.4412/2016)
β. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 73, § 2, περ. β) & άρθρο 80 § 2 περ.β', του Ν.4412/2016).
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 73, § 2, περ. β) & άρθρο 80 § 2 περ.β', του Ν.4412/2016).
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης (καταστατικό, ΦΕΚ κλπ), ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ του νομικού προσώπου (άρθρο 73, § 1 δεύτερο εδάφιο, του Ν.4412/2016).

Τη μελέτη μπορείτε να τη δείτε εδώ.

 

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr