Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

Συνοπτική οικ. κατάσταση εγκεκριμένου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δ.Λ.Τ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, έτους 2019

στις .

Σχετ. : Ν. 3463/2006 αρ. 159 παρ. 5 & Ν. 3852/2010 αρ. 266 παρ. 6
Σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω σχετικών, παρατίθεται ακολούθως η συνοπτική οικονομική κατάσταση του Π/Υ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας οικονομικού έτους 2019, όπως ψηφίσθηκε με την υπ' αρ. 309/2018 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΩΑ2ΤΟΞΜΒ-5Τ6), εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 849/2018 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Καλαμάτας (ΑΔΑ: ΨΓΖΛΩΕΕ-Λ64) και επικυρώθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 279926+276571/28-12-2018 εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔΑ: 6ΛΑΤΟΡ1Φ-Ξ6Δ).

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ για το έτος : 2019

 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΕΣΟΔΑ & ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ €

0

Τακτικά Έσοδα

251.200,00

1 (πλην 13)

Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)

16.100,00

2

Έσοδα παρελθόντων ετών

29.000,00

31

Εισπράξεις από δάνεια

0,00

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη

150.000,00

4

Εισπράξεις υπερ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων & Τρίτων

97.700,00

5

Χρηματικό Υπόλοιπο προηγ. Έτους

320.972,00

13

Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ

864.972,00

     
     

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΕΞΟΔΑ-ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ €

60

Αμοιβές & Έξοδα προσωπικού

75.200,00

61,62

Αμοιβές & παροχές τρίτων

159.550,00

63,64

Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα

51.550,00

651

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση Δημόσιας πίστης

500,00

66

Προμήθειες - Αναλώσεις Υλικών

29.500,00

67,68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους- Λοιπά Έξοδα

0,00

81

Επιχορηγούμενες και μη πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.

22.512,00

83

Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ

0,00

82,85

Λοιπές αποδόσεις & προβλέψεις

230.200,00

Επενδύσεις

 

71

Αγορές

11.000,00

73

Έργα

269.935,00

74

Μελέτες

5.000,00

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

0,00

652

Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων

0,00

9111

Αποθεματικό

10.025,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ

864.972,00

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr