Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους για το έτος 2019

στις .

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους για το έτος 2019 του άρθρου 118 παρ. 5 & 6 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης να υποβάλουν, εντός είκοσι (20) ημερών από την παρούσα ανακοίνωση, ήτοι μέχρι τις 24-01-2019 σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καλαμάτας (οδός Αθηνών 99-ΤΚ 24134 – Δημαρχείο Καλαμάτας- τηλ. Γραφείου Πρωτοκόλλου 2721360747), είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού τους πτυχίου Μ.Ε.Ε.Π. ή Μητρώο Περιφερειακών Ενοτήτων των άρθρων 105 & 106 του Ν 3669/2008 (πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) ή μελετητικού τους πτυχίου, τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ.

Τα παραπάνω υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ατομικά, εξωτερικά του οποίου θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου και τα εξής: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

Την Πρόσκληση με συνημμένες τις Aιτήσεις Τύπου Ι για έργα και Τύπου ΙΙ για μελέτες & παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών μπορείτε να τη δείτε εδώ.

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr