Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

στις .

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Καλαμάτας θα προχωρήσει, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη συνολική τιμή), στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation) 2016/679 (GDPR), σύμφωνα με τους όρους της μελέτης 9/2018 του Τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία υποβολής προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα που περιγράφονται στο κεφάλαιο 2 της μελέτης με τίτλο «Απαιτούμενα Προσόντα Αναδόχου», τα οποία θα αποδεικνύουν καταθέτοντας τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στη μελέτη.
Ως εκ τούτου, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς για την κατάθεση των αναγκαίων δικαιολογητικών και προσφοράς σε σφραγισμένους φακέλους, μέχρι τηv Τρίτη 31/7/2018 και ώρα 15:00 μμ στο πρωτόκολλο του Δήμου Καλαμάτας, Ταχ. Δ/νση: Αθηνών 99 ,Τ.Κ. 24134, Καλαμάτα.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να ανατρέξουν στο κείμενο της επίσημης πρόσκλησης, καθώς και στη σχετική μελέτη (9/2018) για τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και τον τρόπο υποβολής της προσφοράς.

Πληροφορίες και διευκρινήσεις :

Για οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες μπορείτε, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, να απευθύνεστε στο Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Καλαμάτας, κ. Διονυσόπουλο Βασίλειο, τηλ 27213 60728.

 

Το πλήρες κείμενο αυτής της πρόσκλησης μπορείτε να το δείτε εδώ.

Τη σχετική μελέτη (9/2018) μπορείτε να τη δείτε εδώ.

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr