Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την διοργάνωση του 24ου διεθνούς φεστιβάλ χορού Καλαμάτας

στις .

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας με τον διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΙΣ», που έχει συσταθεί με την υπ' αριθμ.88/2011 (ΦΕΚ 1059/τ.Β/ 30.05.2011) του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη οικονομική προσφορά, βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας/τιμής, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την οργάνωση παραγωγής καλλιτεχνικών δράσεων του 24ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, που θα υλοποιηθεί τον Ιούλιο του 2018, με προϋπολογισμό 135.654,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Ο Διαγωνισμός υλοποιείται μετά από έγκριση του Δ.Σ. «ΦΑΡΙΣ», με ηλεκτρονική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 ,με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στην οποίαν θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού .Επίσης για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Καλαμάτας www.kalamata.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 05/04/2018. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής πρόσφορων ορίζεται η 29/04/2018 και ώρα 23:59. Η Επιτροπή προβαίνει στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

την περίληψη-διακήρυξη-μελέτη θα την δείτε εδώ

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr