Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Εκμίσθωση χώρου στο νέο Δημαρχείο για κυλικείο

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την:
"Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του κυλικείου κτιρίου Α΄ του Δημαρχείου Καλαμάτας"
Το προς μίσθωση ακίνητο βρίσκεται στο χώρο του κτιρίου Α του Δημαρχείου Καλαμάτας, στην οδό Αθηνών αρ. 99 στην Καλαμάτα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί και θα λειτουργεί...

Διαγωνισμός συνοπτικός για συντήρηση πρασίνου και αρδευτικών δικτύων 2018

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας: ««ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (2018)», προϋπολογισμού 74.337,01 ευρώ με το Φ.Π.Α.

1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Η διακήρυξη και η...

Ανοιχτός διαγωνισμός για προμήθεια οργάνων και απαραίτητου εξοπλισμού για την πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Καλαμάτας

στις .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας, προϋπολογισμού 74.400,00€ ευρώ με το Φ.Π.Α.
Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου   www.kalamata.gr .

Κωδικός CPV: 37535210-2,37535250-4,37535240-1,37535200-9,37535220-5,39113300-0,39224340-3,34928200-0,31681410-0,45316000-6,31523200 0,14211000-3.

Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης...

Ανοιχτός διαγωνισμός για προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Καλαμάτας

στις .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας, προϋπολογισμού 340.000,00€ ευρώ με το Φ.Π.Α.
Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.kalamata.gr.
Κωδικός CPV: 45315100-9, 45316100-6, 37535200-9, 37535210-2, 37535250-4, 39113300-0, 39224340-3, 31523200-0.
Διάρκεια σύμβασης: Η...

Πρόσληψη ωρομίσθιου Καλλιτεχνικού –Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

στις .

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας Φ.Α.Ρ.Ι.Σ. ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ωρομίσθιου Καλλιτεχνικού Προσωπικού για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).Οι αιτήσεις θα απευθύνονται και θα υποβάλλονται στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας κατά τις εργάσιμες...

Πρόσληψη ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού –Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

στις .

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας Φ.Α.Ρ.Ι.Σ. ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού προσωπικού για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).
Οι αιτήσεις θα απευθύνονται και θα υποβάλλονται στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας κατά τις εργάσιμες...

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΔΛΤ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) » Α.Μ. 99/2018 με προϋπολογισμό 201.612,90€ +48.387,10€(ΦΠΑ24%)=250.000,00 €.

στις .

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΔΛΤ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) » Α.Μ. 99/2018 με προϋπολογισμό 201.612,90€ +48.387,10€(ΦΠΑ24%)=250.000,00 €.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύστημα αυτοματοποιημένης διαχείρισης κλήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας ενδιαφέρεται να αποκτήσει ένα πληροφοριακό σύστημα αυτοματοποιημένης διαχείρισης κλήσεων Δημοτικής Αστυνομίας. Για το παραπάνω σας καλεί να συμμετάσχετε στην παρούσα διαδικασία υποβάλλοντας κλειστές προσφορές.


Κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο του συστήματος. Εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος υποβάλλει προσφορά, η προσφορά του αυτή θα...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr