Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών επιστολικής αλληλογραφίας και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης προσφορά, εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αποκλειστικά βάσει τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στο σύνολο των υπηρεσιών ανά ομάδα), για την ανάδειξη αναδόχου για την «παροχή υπηρεσιών επιστολικής αλληλογραφίας και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier)», προϋπολογισμού 53.500,00ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Αθηνών 99 γραφείο 1.15, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, στις 24/12/2018. Η ώρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι 10:00 π.μ.. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

την μελέτη θα την δείτε εδώ

την περίληψη-διακήρυξη εδώ

ΤΕΥΔ εδώ

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση