Περίληψη - Αποφάσεις 28ης/2018 (04-07-2018) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (254-264)

                            Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ
                                         ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  (254-264)
ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
254/2018_ΟΕ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
 Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων (2018)».
255/2018_ΟΕ Επί των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια εκτυπώσεων, για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, για το έτος 2018».
256/2018_ΟΕ Έγκριση Απόφασης Δημάρχου περί άσκησης κύριας παρέμβασης.
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
257/2018_ΟΕ1.   Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.  
258/2018_ΟΕ2.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
259/2018_ΟΕ3.   Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για «Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού μέσω ΔΕΗ».
260/2018_ΟΕ4.   Κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Σίτιση των  μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας, σχολικού έτους 2018-2019». 
261/2018_ΟΕ5.   Επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την  «Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος και υλικών οδοστρωσίας (2018)».
262/2018_ΟΕ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
6.    Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση διαφόρων στοιχείων στους κοινόχρηστους χώρους».
263/2018_ΟΕ7.   Έγκριση ή μη άσκησης ενδίκων μέσων.
  ΘΕΜΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
264/2018_ΟΕ Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια βρεφικού εξοπλισμού για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας».

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση