Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς με την διαδικασία της ανάθεσης μετά απο διαπραγμάτευση για την προμήθεια Laptop

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της ανάθεσης μετά από διαπραγμάτευση για την προμήθεια υπολογιστών (για τα είδη με α/α 2 και 3 του προϋπολογισμού της υπ΄αριθμ΄06/2018 μελέτης) για τις ανάγκες των ΚΔΑΠ Καλαμάτας.

Καλεί τους οικονομικούς φορείς να αποστείλουν την οικονομική προσφορά τους με υπογραφή και σφραγίδα εντός πέντε ημερών απο την 11-10-2018, όπου θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» απευθείας προς το τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των ειδών που αναφέρονται στην υπ΄αριθμ΄06/2018 μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού.

την μελέτη θα την δείτε εδώ

την πρόσκληση εδώ

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση