Η Οικονοµική Επιτροπή συνεδρίασε στις 29 Οκτωβρίου 2014

Κατά τη σημερινή, υπ’ αριθµ. 45/2014, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του ∆ήµου Καλαµάτας, πραγματοποιήθηκαν συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεµάτων, όπως παρακάτω:

1. ∆ιάθεση πιστώσεων δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2014. Εγκρίθηκε, όσον αφορά σε ποσόν 48.369,96 ευρώ με το ΦΠΑ για το ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών, για τις μετακινήσεις και την στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας.

2. Επιστροφή ποσών στην Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. Ελήφθη απόφαση να παραπεμφθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

3. Επί πρακτικών της επιτροπής διαγωνισµού και ένστασης για την «Προµήθεια αναλωσίµων Η/Υ, εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών έτους 2015». Εγκρίθηκε η εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, έγινε δεκτή σχετική ένσταση και στο διαγωνισμό θα μετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, πέντε τον αριθμό. Η διαδικασία θα συνεχισθεί με την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΜΦΕΙΑ

4. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου «Ανάπλαση κεντρικών τµηµάτων οικισµών Τοπικού ∆ιαµερίσµατος Άµφειας» ∆ήµου Καλαµάτας. Εγκρίθηκε, όσον αφορά σε έργο που θα δημοπρατηθεί με ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Ανάπλαση κεντρικών τμημάτων οικισμών Τοπικού Διαμερίσματος Άμφειας» του Δήμου Καλαμάτας, που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» κατόπιν αιτήματος του Δήμου. Η δημόσια και κοινοτική συμμετοχή της Πράξης ανέρχεται σε 300.699,99 € προ ΦΠΑ, χωρίς ίδια συμμετοχή του Δήμου.

Με το έργο αυτό επιτυγχάνεται η αναβάθμιση και η ανάδειξη των κεντρικών πυρήνων των οικισμών της Κάτω και Άνω Άμφειας. Σύμφωνα με την υποβληθείσα μελέτη, στην Άνω Άμφεια η ανάπλαση αφορά σε δρόμο που ξεκινά και καταλήγει στην επαρχιακή οδό Θουρίας - Δυρραχίου, διασχίζοντας τον κεντρικό πυρήνα του οικισμού. Διαμορφώνονται μικρές πλακόστρωτες επιφάνειες σε επιλεγμένα σημεία της διαδρομής, καθώς και στην αρχή και στο τέλος της. Στα τμήματα που απομένουν, η υφιστάμενη άσφαλτος αντικαθίσταται από σκυρόδεμα επεξεργασμένης επιφάνειας (σταμπωτό δάπεδο).

amfeia

Στη διαδρομή, σε κοινόχρηστες επιφάνειες που πλαισιώνουν την υπό ανάπλαση οδό, κατασκευάζονται επίσης μια πέτρινη βρύση στο κεντρικό πλάτωμα της διαδρομής και δύο καθιστικά στην αρχή και στο τέλος της.

Στον οικισμό της Κάτω Άμφειας, η ανάπλαση αφορά σε δρόμο που ξεκινά έξω από το χώρο του σχολικού συγκροτήματος του οικισμού και καταλήγει στο δρόμο που συνδέει τον οικισμό με τη Θουρία.

Διαμορφώνονται και εδώ μικρές λιθόστρωτες επιφάνειες σε επιλεγμένα σημεία της διαδρομής. Στην αρχή και στο τέλος της και στα τμήματα που απομένουν η υφιστάμενη άσφαλτος αντικαθίσταται από σκυρόδεμα επεξεργασμένης επιφάνειας (σταμπωτό δάπεδο).

Και στη διαδρομή αυτή κατασκευάζεται μια πέτρινη βρύση στο πρώτο πλάτωμα της διαδρομής και ένα καθιστικό στο τέλος της, σε πλάτωμα μπροστά από διακλάδωση του δρόμου που οδηγεί σε ένα αξιόλογο κτηριακό συγκρότημα.

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΕ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

5. Έγκριση ή µη άσκησης προσφυγής κατά της υπ’ αριθµ. 13254/14-10-2014 απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Εγκρίθηκε η άσκηση προσφυγής αναφορικά με επιβολή από τον Περιφερειάρχη προστίµου 2.500 € στο ∆ήµο Καλαµάτας, ως υπεύθυνο φορέα για την ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών απορριµµάτων σε υπαίθριο µη περιφραγµένο και ελεύθερα προσβάσιµο χώρο, που βρίσκεται στη θέση Ράχη της Τ.Κ. Αριοχωρίου

6. Έγκριση ή µη άσκησης προσφυγής κατά της υπ’ αριθµ. 13148/10-10-2014 απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (εκτός ημερησίας διατάξεως). Εγκρίθηκε η άσκηση προσφυγής αναφορικά με επιβολή προστίμου από τον Περιφερειάρχη συνολικού ύψους 3.500 € στο Δήμο Καλαμάτας, ως επιβλέποντα φορέα της λειτουργίας της Κινητής Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Σύμμεικτων Απορριμμάτων (ΑΣΑ), που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στη θέση Μαραθόλακκα στην Τ.Κ. Καρβελίου του Δήμου Καλαμάτας και υπεύθυνο τήρησης της σχετικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

7. Έγκριση ή µη άσκησης προσφυγής κατά της υπ’ αριθµ. 132/2014 απόφασης του Κεντρικού Λιµενάρχη Καλαµάτας. Εγκρίθηκε η άσκηση προσφυγής.

8. Ανάθεση επιδόσεων σε δικαστικούς επιμελητές (εκτός ημερησίας διατάξεως). Εγκρίθηκε.

9. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής δαπανών διοργάνωσης συσσιτίου από το Δήμο (εκτός ημερησίας διατάξεως). Εγκρίθηκε, όσον αφορά σε ποσόν 6.000 ευρώ.

10. Αποδεσμεύσεις πιστώσεων (εκτός ημερησίας διατάξεως). Εγκρίθηκε, για ποσόν 38.775,75 ευρώ σχετικά με την προμήθεια και τοποθέτηση περιφράξεων και λοιπού εξοπλισμού, απαραίτητων για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών του Δήμου.

petalo 1

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση