Σύσταση Εκτελεστικής Επιτροπής

Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας συνέστησε με την υπ' αριθμ. 45/2017 απόφασή του ο Δήμαρχος, αποτελούμενη από τους εξής :

• ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚΑ, Δήμαρχο Καλαμάτας ως Πρόεδρο
και μέλη αυτής τους:
• ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ Αθανάσιο του Ιωάννη, Δικηγόρο, ως Αντιδήμαρχο Οικονομίας - Οικονομικών & Διοικητικών Θεμάτων
• ΝΤΙΝΤΑ Παναγιώτα του Βασιλείου, Μηχανολόγο Μηχανικό, ως Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης - Προγραμματισμού και Ευρωπαικών Θεμάτων
• ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο του Γεωργίου, Πολιτικό Μηχανικό - Οικονομολόγο ως Αντιδήμαρχο Υποδομών
• ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη του Δημητρίου, Γεωπόνο, ως Αντιδήμαρχο Συντήρησης Υποδομών και Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
• ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ Αθανάσιο του Παναγιώτη, Επαγγελματία, ως Αντιδήμαρχο Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Αμαξοστασίου
• ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ Παύλο του Γεωργίου, Φαρμακοποιό, ως Αντιδήμαρχο Υγείας -Πρόνοιας και Αλληλεγγύης
Όταν επιλαμβάνεται η Εκτελεστική Επιτροπή, κατά τις διατάξεις του νόμου 3584/2007 (Α΄ 143), συμμετέχουν στη σύνθεσή της, με δικαίωμα ψήφου, δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας, οι οποίοι εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 74 Ν. 3852/2010.
Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι συλλογικό, συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του Δήμου.
Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς, καθώς και της εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου, του μεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς προγράμματος δράσης.
Στις συνεδριάσεις καλείται ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, όταν συζητείται θέμα που την αφορά ειδικά, καθώς και οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του Δήμου και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες, όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο.
Η Εκτελεστική Επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 63 του Ν.3852/2010.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Μουρκάκου Πασχαλιά, υπάλληλος του Δήμου Καλαμάτας, με αναπληρωτή τον Αλεξανδρόπουλο Χρήστο, επίσης υπάλληλο του Δήμου Καλαμάτας.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση