Απόρριψη προσφυγής κατά της απόφασης για έγκριση ΟΕΥ του Φορέα

Απέρριψε ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με απόφασή του (ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΡ1Φ-ΜΛΓ), την εμπρόθεσμα ασκηθείσα προσφυγή του Συλλόγου Εργαζομένων Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Ν. Μεσσηνίας, κατά της 447/2013 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας. Με αυτήν την απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισµού του ∆ήµου Καλαµάτας, ο οποίος είχε ψηφισθεί µε την 78/17-9-2013 απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα.

Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα αναφέρει πως η προσφυγή «πρέπει να απορριφθεί,

-διότι κατά την έννοια του άρθρου 10 του Ν.3584/2007 σε περίπτωση κατάρτισης Ο.Ε.Υ. ∆ηµοτικού Ν.Π.∆.∆. εκτελεστό χαρακτήρα φέρει µόνον η πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µε την οποία εγκρίνεται η απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. για την κατάρτιση ή τροποποίηση οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας.

-κατά πάγια νοµολογία του ΣτΕ έχει κριθεί ότι η εκτελεστότηταv της ∆ιοικητικής πράξης συνίσταται στο ότι η συµπεριφορά που καθορίζει και γενικότερα η ρύθµιση την οποία θεσπίζει, είναιυποχρεωτική από την έκδοσή της, (ΣτΕ 1717?1988) χωρίς άλλο, δηλαδή χωρίς να χρειάζεται άλλη διαδικασία.

-από το περιεχόµενο των προαναφερόµενων διατάξεων προκύπτει ότι ο Γενικός Γραµµατέας ασκεί κατά νόµο έλεγχο, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν προσφυγής, µόνο σε εκτελεστές πράξεις των οργάνων Ο.Τ.Α.».

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση