Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης προσφορά, εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά είδος), για την ανάδειξη αναδόχου για την «προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού 2018-19», προϋπολογισμού 74.311,79 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Αθηνών 99 γραφείο 1.15, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, στις 10/09/2018. Η ώρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι 11.00 π.μ..

την περίληψη - διακήρυξη θα την δείτε εδώ

την μελέτη εδώ

ΤΕΥΔ εδώ

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση